Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

.

Klyngen skal bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng.

Den raske utviklingen innen digitale teknologier har ført til at mange offentlige og private virksomheter nå vurderer, eller har startet, å anvende AI til driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av AI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse muligheten. Flere rapporter og strategier, bl.a. Digital21, peker på at kunnskap om, og evne til, å utnytte de konkurransefordelene som AI kan gi, vil være kritisk for å sette organisasjoner i stand til å skape konkurransedyktig innovasjon i fremtiden.

FAKTA

 • Ny næringsklynge innen anvendt AI vil ledes og driftes av Smart Innovation Norway. 
 • Klyngen vil eksistere i parallell med Smart Innovation Norways NCE-klynge; NCE Smart Energy Markets.
 • 44 partnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia er med så langt
 • Klyngen passer for aktører som anvender AI i dag eller som har besluttet å gjøre det.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.

Klyngens rolle

Klyngen skal fungere som en fysisk og digital møteplass for relevante aktører innen anvendt AI. Klyngens medlemmer skal kunne lære av hverandre, samarbeide i innovasjonsprosjekter om felles løft og synergier, knytte forretningskontakter, arbeide med andre innovasjonssystemer og jobbe med rammebetingelser.

Klyngen fasiliterer og akselererer mulighetene i økt samarbeid på alle disse områdene, og ønsker å legge til rette for deling av data, infrastruktur og annen teknologi som aktørene ellers ikke ville ha kunnet investere i. Klyngen er en selvstendig del av SINs innovasjonsplattform. Som del av SIN får klyngen nytte av erfaring, kompetanse og aktiviteter fra hele SINs innovasjonsplattform og nettverk.

 

Digitaliseringsministeren om kompetansemiljøet i Halden

 
Partner i klyngen?

Klyngen er laget av og for næringslivet og retter seg mot små og mellomstore bedrifter som anvender AI (kunstig intelligens) i dag eller som har som formål å begynne å bruke AI i egen forrentningsdrift.

Ønsker du å vite mer om klyngen eller om et mulig medlemsskap?

Vi skal etablere Norges beste miljø for bærekraftig og lønnsom anvendelse av AI gjennom nettverkseffekter, åpen innovasjon, synergier og kompetanseutvikling.

Hovedmål

Cluster for applied AI skal skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling basert på rett anvendelse av AI. Følgende delmål er identifisert:

 • Oppnå ledende kompetanse innen klyngen vedrørende anvendelse av AI innen våre markeder.
 • Kommersialisering og anvendelse. Virksomheter innen våre markeder tar i bruk bærekraftig AI-teknologi og løsninger fra klyngens medlemmer for å løse sine utfordringer.
 • Internasjonalisering. Klyngens medlemmer får internasjonal gjennomslagskraft og virksomhet.
 • Økosystem for innovasjon. Klyngen er levedyktig og velfungerende.Klyngens visjon

«Skape en verden hvor norsk næringsliv er rustet til å kunne anvende AI til det beste for seg selv og samfunnet».

Denne visjonen er konkretisert i målsetningene. Vi ser en verden hvor norsk næringsliv skal være bedre rustet til å kunne anvende AI til det beste for seg selv og samfunnet. AI er i Digital21 identifisert som et kritisk kompetanseområde på tvers av næringer, spesielt med hensyn på evne til å innovere. «Digital21 meiner at områda kunstig intelligens (AI), stordata (Big Data), tingenes internett (IoT) og autonome system kan bli særleg viktig for Noreg i tida som kjem». Med samarbeid som skaper synergier på tvers av virksomheter, landegrenser og fagmiljøer ser vi for oss at Norge kan ta en ledende posisjon på bærekraftig anvendt AI.

Klyngens misjon – slik arbeider vi mot vår visjon

«Vi skal etablere et ledende, åpent miljø i Norge for bærekraftig og lønnsom anvendelse av AI gjennom nettverkseffekter, åpen innovasjon, synergier og kompetanseutvikling».Prosjektets bidrag til FNs 17 bærekraftsmål:
 • Mål 3: Klyngen har medlemmer som fokuserer på AI til å behandle data fra ulike vertikaler (for eksempel vannforbruk) for å forbedre helsetilbudet.
 • Mål 4: Spesielt delmål 4.4. Klyngen har medlemmer som fokuserer på AI som støtter opp om individualisert læring og beskyttelse av data for skoleverket, basert på AI.
 • Mål 6: Spesielt delmål 6.4. AI vil kunne legge til rette for å utvikle smarte systemer som predikerer og kartlegger vannforbruk, lekkasjer og andre insidenter i sanntid. Data kan senere benyttes til å skape optimale vannforsyningssystemer til smarte byer.
 • Mål 7: Alle underpunkter relevante. Ved hjelp av AI vil man effektivt kunne kartlegge energiforbruk og beregne fremtidig behov for energi. Man vil også kunne utvikle smarte løsninger for strømlagring, strømforbruk, hjem, ladestasjoner, institusjoner osv. som vil bidra til å gjøre energiforbruket mer bærekraftig. Klyngen har flere medlemmer som fokuserer på smart energi og AI.
 • Mål 8: Sspesielt delmål 8.2, 8.3 og 8.4. AI vil kunne bidra til å øke produktivitet ved å effektivisere eksisterende prosesser, samt skape innovasjon og nye produkter/tjenester basert på anvendt AI. Dette skaper flere arbeidsplasser.
 • Mål 9: Spesielt delmål 9.1 og 9.5 Se begrunnelse for punkt 8, som også gjelder her. I dag kreves relativt store investeringer for å få til dette. Klyngen utvikler infrastruktur som muliggjør dette også for SMB.
 • Mål 11: Klyngen har fokus på, ved hjelp av AI, å utvikle etiske, effektive og samfunns-nyttige løsninger. Ved å samle inn data vertikalt, for å benytte AI til horisontal analyse, vil vi kunne komme frem til integrerte, effektive og bærekraftige løsninger for det fremtidige samfunn. Eksempler er prediksjon av vannforbruk, energibehov, klimascenarier og oversvømmelser. Dette kan danne grunnlag for resiliente smarte bygg og samfunn.
 • Mål 13: Spesielt delmål 13.3. Sanntids klima- og miljødata kan samles inn og ved hjelp av AI brukes til å simulere utfall av ulike scenarioer, og til å skaffe underlag for rett beslutninger i forhold til samfunnsmessige avveininger. Det kan også benyttes til varsling av befolkningen ved konkrete hendelser.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

Initiativtakere:

Smart Innovation Norway er et innovasjonsselskap som bidrar til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

Selskapet driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi

Institutt for Energiteknikk har arbeidet med problemstillinger innen anvendt AI i 30 år. Norges nest største forskningsinstitutt med over 600 ansatte.

Selskapet står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter globalt

eSmart Systems leverer AI-drevne programvareløsninger til energibransjen og tjenesteleverandørene.

Selskapet er basert på mer enn 20 års internasjonal erfaring med å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper rettet mot globale markeder.

HiØs Avdeling for informasjonsteknologi har forsket på og utdannet kandidater innenfor maskinlæring siden midt på 1980-tallet.

Avdelingen har forskergrupper knyttet til maskinlæring, cyber-fysiske systemer, informasjonssystemer og software engineering samt interaksjonsdesign.