Cluster for Applied AIs bidrag til FNs bærekraftsmål

Kunstig intelligens (KI) har et stort potensial for å bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, og forskning viser at teknologien kan bidra til realiseringen av alle målene om det gjøres på rett måte. 

KI-teknologi kan gi oss bedre utnyttelse av de ressursene vi har, og kan bidra til å utvikle nye tjenester som kan erstatte fysiske produkter. Teknologien er sentral når det gjelder å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller og kan således bidra til en mindre ressursintensiv økonomi, samtidig som vi kan få til en vekst i velferd – dersom den anvendes rett.

Forskning* viser at kunstig intelligens kan bidra inn mot alle bærekraftsmålene, men spesielt relevante for Cluster for Applied AI er følgende mål:

  • 6 Rent vann og gode sanitærforhold: KI legger til rette for å utvikle smarte systemer som predikerer og kartlegger vannforbruk og lekkasjer i sanntid. Data kan så benyttes til å optimere vannforsyningen eller bistå andre sektorer som helse.
  • 7 Ren energi til alle: Ved hjelp av KI vil vi effektivt kartlegge energiforbruk, beregne fremtidig behov for energi og utvikle smarte løsninger for strømlagring og -forbruk, ladestasjoner, osv. som vil bidra til bærekraftig energiforbruk.
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst: KI kan bidra til å øke produktivitet ved å effektivisere eksisterende prosesser, samt skape innovasjon og nye arbeidsplasser gjennom bærekraftige produkter/tjenester.
  • 9 Industri, innovasjon og infrastruktur: Området krever store investeringer, og markedet blir asymmetrisk, monopolistisk og lite bærekraftig. Klyngen har fokus på å utvikle infrastruktur og kompetanse som motvirker dette.
  • 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Cluster for Applied AI har fokus på å utvikle etiske, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Data fra ulike vertikaler benyttes i horisontal analyse for integrerte, effektive og bærekraftige samfunnsløsninger. Eksempler på dette er prediksjon av vannforbruk, energibehov og klima/vær
  • 13 Stoppe klimaendringene: For eksempel kan tilgang på klima- og miljødata legge til rette for simulering av scenarioer som underlag for samfunnsplanlegging, eller avanserte algoritmer kan predikere miljøpåvirkning av nye produkter eller prosesser.

*Vinuesa et al (2020), The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals, Nature Communications volume 11, Article number: 233 (2020). Les artikkelen her