Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

Den raske utviklingen innen digitale teknologier har ført til at mange offentlige og private virksomheter nå vurderer, eller har startet, å anvende KI til driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av KI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse mulighetene. Flere rapporter og strategier, blant annet Digital21 og regjeringens KI-strategi , peker på at kunnskap om, og evne til, å utnytte de konkurransefordelene som KI kan gi, vil være kritisk for å sette organisasjoner i stand til å skape konkurransedyktig innovasjon i fremtiden.


OM CLUSTER FOR APPLIED AI

  • Cluster for Applied AI er Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens.
  • Klyngen har flere enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia.
  • Cluster for Applied AI passer for aktører som utvikler eller anvender KI i dag, eller som har besluttet å gjøre det.
  • Dersom dere har behov for en samarbeidspartner med kompetanse på digital omstilling og kunstig intelligens, kan klyngeadministrasjonen formidle kontakt med rett partner.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.

Visjon for Cluster for Applied AI
Klyngens bedrifter skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av bærekraftig anvendt KI.

Misjon – slik arbeider vi mot vår visjon
Klyngen utvikler et ledende, åpent miljø i Norge som utløser bærekraftig og lønnsom anvendelse av KI gjennom samarbeid, nettverkseffekter, åpen innovasjon og kompetanseutvikling.

OM KUNSTIG INTELLIGENS

Artificial Intelligence (AI) er i regjeringens strategi for kunstig intelligens (KI) definert som:

«Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.»

Samarbeidet mellom virksomheter i Cluster for Applied AI (CAAI) utløser og forsterker norske bedrifters anvendelse av AI for bærekraftig omstilling og vekst.

Klyngens hovedmål
  1. Vekst gjennom kompetanseheving. Medlemmene tilføres relevant kompetanse knyttet til innovasjon og anvendelse av AI innen sine markeder gjennom opplæring, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.
  2. Bærekraftig anvendelse og kommersialisering av KI gjennom gode verktøy. Medlemmene får hjelp til å forstå kunden, få tilgang til og strukturere data, anvende AI for å effektivisere og utvikle nye løsninger, forretningsutvikling, etikk, personvern, IPR og sikkerhet.
  3. Bygge et landslag for anvendt KI. Videreutvikle et nasjonalt økosystem innen anvendt KI hvor de beste miljøene samarbeider for å utvikle norske bedrifter. Vi vil ikke lykkes på området om vi ikke samarbeider.
  4. Internasjonal gjennomslagskraft gjennom samarbeidsbasert utvikling. Medlemmene får tilgang til kontakter, kapital, kompetanse og gis synlighet via nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.
Klyngens bidrag til FNs bærekraftsmål

KI har et stort potensial for å bidra positivt til at vi når FNs bærekraftsmål, og forskning viser at teknologien kan bidra til realiseringen av alle målene om det gjøres på rett måte. Ett eksempel på dette er at KI gjennom effektivisering av logistikk og produksjon kan bidra til mer effektiv bruk av ressurser.

KI kan imidlertid også benyttes til formål som er uetiske, øker sosiale forskjeller, skaper ekkokamre og ensidig eller feilaktig kommunikasjon eller som overutnytter naturressurser. For å sikre rett anvendelse av KI vurderes derfor alltid aktivitetens bidrag til bærekraft, noe som er forankret i klyngens misjon og hovedmål.