Innovasjonsprosjekt/forstudie: Prestasjons- og innovasjonskultur

.

Formålet med dette forstudiet er å bygge en lærende prestasjonskultur i egen virksomhet.

Har du spørsmål?

Kontakt Jon-Vidar Knold

eller Trine Wildt Andersen

NCE-klyngens partnere har solid kunnskap og kompetanse innen teknologi, forretningsmodeller og metodikk. Dette er viktig, men: Riktig tankesett, atferd og kultur er avgjørende for å lykkes med å skape gode resultater og konkurransemessige gevinster.

Nøkkelen ligger i å lære fra andre, presterende miljøer og virksomheter, hvor fokus på å finne og videreutvikle engasjerte talenter, som deler innsikt og erfaringer, står sterkt. Forstudiet skal se på ulike modeller som Olympiatoppen har utviklet gjennom flere år, og vurdere hvordan dette kan benyttes inn mot næringslivet.

Sentralt i forstudiet vil være å se på hvordan koblingen mellom teknologi, bærekraft og menneske (prestasjons- og innovasjonskultur) gir konkurransemessige fordeler. Tanken her er å kombinere disse elementene for å kunne drive effektiv og innovativ forretningsutvikling i virksomheten.

Forstudiet vil utføres i et utviklings- og simuleringssenter som er tilpasset virksomheter som ønsker å ta i bruk nye digitale teknologier for å jobbe med digital transformasjon og endringsledelse. Her vil virksomhetene kunne utvikle, trene, teste hvordan en dreining mot prestasjonskultur og digital transformasjon bidrar og påvirker til å endre virksomhetens forretningsmodell.

Målsettingen er å se på hvordan det å skape en lærende prestasjonskultur kan påvirke morgendagens konkurransesituasjon og gi gevinster i form av styrket konkurransekraft for våre NCE-partnere (SMB-er).

  • Hvordan påvirker skiftet i menneskers adferd og tankesett virksomhetens driftsmessige og organisatoriske utvikling?
  • Hvordan kan norske virksomheter styrke sin konkurranseevne og sikre videre næringsvekst gjennom sterkere samspill med næringslivet, det offentlige, akademia og prestasjonsmiljøer som for eksempel Olympiatoppen?

Dette er alle forhold vi ønsker å diskutere/utfordre våre NCE-partnere på i forstudiene innenfor prestasjons- og innovasjonskultur.