Sluttbruker i sentrum – quadruple helix

I vårt arbeid forsikrer vi oss om å involvere sluttbrukerne i prosesser hvor vi skal løser problemer som faktisk er til stede, slik at vi tilpasser løsninger til brukernes adferd og behov. Denne bevisste sluttbrukerinvolvering har også gevinsten av at sluttbrukerne føler større eierskap, engasjement og motivasjon for løsningen som de skal ta i bruk. Gjennom aktiv sluttbrukerinvolvering flere steder i prosessen skapes det fantastiske ambassadører som igjen er med til å ta løsningen videre ut til resten av lokalbefolkningen. Sluttbrukerne er og blir spesialister i deres eget liv, og derfor vil vi ha dem med på utvklingen fra start.

Avgjørende med sluttbrukerinvolvering

Et av hovedargumentene for oppbygging og forståelsen av Quadruple Helix er at sluttbrukere må bli tatt tidlig med i prosessen og ansett som likeverdige spillere i innovasjonssystemet. Vi ser et generelt paradigmeskift mod brukerdrevne og åpne innovasjonssystemer som endrer spillereglene radikalt i markedet og gir en maktforskyvning hos aktørene. Konsekvensen er at eksisterende, og gjennom mange år suksessfulle, forretningsmodeller, virksomheter og hele bransjer får konkurranse eller blir utkonkurrert av nye spillere. Spillere som før ikke hadde en fot inne på markedet, truer det eksisterende forretningsområdet ved innovativ bruk av disruptive teknologier og forståelse for endret forbrukeratferd. Vi kjenner det igjen fra de store omveltninger i musikkbransjen, men har de seneste årene også sett hvordan Airbnb skaper problemer i hotellnæringen, og hvordan Uber inntar taxinæringens marked og kunder. Med Uber har vi et eksempel på en forretningsmodell, som ikke overholder lovgivningen i alle land, men som allikevel inntar markedet. Hovedårsaken til at det lar seg gjøre er at de oppfyller et behov hos sluttbrukerne, og at innovative, teknologiske brukerflater når brukerne her og nå.

Den offentlige sektor har enda heller ikke tatt høyde for at økt sluttbrukermakt vil føre til en maktforskyvningen, som vil utfordre også deres fundament. Det offentlige er bygget opp og basert på utvikling av tjenester, som over lang tid skal være trygge og holdbare – faren er at disruptiv teknologi fremdeles er et fremmedspråk. Sluttbrukernes makt i markedet gjør seg gjeldende i en enorm valgfrihet, fordi produkter og tjenester blir tilgengelige gjennom digitale løsninger. Mange offentlige tjenester kan dermed lett skiftes ut med innovative, brukertilpassede løsninger som kommer fra andre parter utenfor egen sektor.

Aktører i det offentlige og i næringslivet, som ikke vedkjenner seg de skiftende roller og sluttbrukernes makt i markedet, blir i fremtiden avløst av andre – simpelthen fordi sluttbrukerne velger å gjøre det! Disruptive teknologier og forståelse for brukeratferd har blitt et avgjørende element i forretningsmodeller – det er vinn eller forsvinn.

Sluttbruker utfordrer eksisterende forretningsmodeller

Til syvende og sist er det forretningsmodellene som er under angrep. Og for å ta det siste først, en av driverne i dette angrepet er sluttbrukernes makt og nye muligheter til å anvende den. Og det gjør de. I klyngen har vi flere workshoper og konferanser diskutert hva er det som skjer og hvorfor, samt analysert konsekvensene. Årsaken er åpenbar når man først har sett den; sluttbrukermakt, ny digital teknologi, nye muligheter og måter å gjøre gamle tjenester og produkter på, nye tjenester og produkter, og ikke minst endrede adferdsmønster hos sluttbrukere. Konsekvensen er like åpenbar; verdikjeder og forretningsmodeller snus på hodet, og er man ikke i forkant av denne utviklingen vil man som aktør, uansett bransje, stå i direkte fare for å bli utkonkurrert og eliminert som aktør.

Samtidig vil de som er tidlig ute, og faktisk utfordrer egen organisasjon (seg selv), sine egne produkter og tjenester kunne vinne markedsandeler og ta posisjoner som er svært attraktive. «Disrupt yourself or be disrupted».

Et tydelig trekk er å gå fra et tradisjonelt syn på forretningsmodeller som en nærmest lineær penge-, verdi- eller ressursstrøm til at det må sees som et økosystem hvor kreftene forsterker hverandre, og dermed øker hastighet og omfang når de først slår inn. Morgendagens nye forretningsmodellene er bygget på grunnleggende andre forutsetninger enn dagens. Hovedtrekket er at man ser behovet som skal dekkes og samtidig hvilken verdi eller tjeneste man vil skape. Hvordan kommer etter hva og hvorfor. Oppsummert får vi bruker drevet innovasjon og utvikling –og forretningsmodellene preges av dette. Vi går fra en toppdrevet triple helix modell, til en nedenfra og opp drevet Quadruple Helix model. Næringslivet, og offentlig sektor, er i ferd med å få en ny sjef – sluttbrukeren.

I Smart Innovation Norway jobber vi med Quadruple Helix i alle våre prosjekt og prosesser. Sentralt i modellen er ‘innbyggerne’ plassert, og dette gir et godt bilde av at prosessene og at utviklingen nettopp handler om de som faktisk skal benytte løsningene, produkter og tjenestene som utvikles.