Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer.

Sjekk oversikten over hvilke forskningsmidler du kan søke om!

BIA-programmet fokuserer på å oppnå følgende hovedeffekter:

 • økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
 • hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
 • høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) finansierer forskning som leder til nye produkter, prosesser og tjenester innenfor eller på tvers av flere sektorer.

Tema for forskningen i prosjektene kan også være for eksempel nye forretningsmodeller og/eller ledelsesstrategier, gjerne i kombinasjon med teknologi for et bærekraftig næringsliv som tar et videre samfunnsansvar.

.

Utlysingsplaner for de neste tre årene

2018:

 • Juni: Forundersøkelser bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon – 5 millioner kroner
 • August: INNOSKISSE
 • September: Kompentanseprosjekter – 100 millioner kroner
 • Oktober: Innovasjonsprosjekter – 380 millioner kroner

2019:

 • Februar: BIA Bærekraft – 45 millioner kroner
 • September: Innovasjonsprosjekter – 450 millioner kroner

2020:

 • Vår: Kompetanseprosjekter – 100 millioner kroner
 • Høst: Innovasjonsprosjekter – 350 millioner kroner
4. UTLYSNING INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET

Norges forskningsråd lyser ut en milliard NOK til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunns-utfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

Forskningsrådet rigger gjennom denne utlysningen “bedriftenes innovasjonsarena”. Det er en kombinert åpen og tematisk arena som skal stimulere til forskningsdrevet innovasjon.

Systematisk bruk av forskning og utvikling er i dag en integrert del av bedriftenes strategier for kontinuerlig innovasjon og omstilling. Disse strategiene bidrar også til å løse universelle samfunnsutfordringer og å nå universelle bærekraftsmål.

Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det kan gis støtte til følgende områder: Havbaserte næringer, energi og lavutslipp, petroleum, mat- og biobaserte næringer, nanoteknologi og avanserte materialer, helse, industri og tjenester, IKT og digitalisering, samt bygg, anlegg og eiendom.

Søknadsfrist: 10. oktober 2018

1. UTLYSNING BÆREKRAFTIG VERDISKAPING

Forskningsrådet lyser ut 5 millioner kroner til forundersøkelser for bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon.

Dette er første trinn i utlysning av 50 millioner kroner for å få til økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet og styrke grønn konkurransekraft.

Brenner dere inne med idéer om hvordan grønn konkurransekraft kan styrkes i næringslivet? Vil dere bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon»?

Da bør dere søke om midler til forundersøkelse nå. Idéer som får støtte kvalifiserer til å søke på hovedutlysning på inntil 50 millioner kroner i februar 2019.

Hvem kan søke: Bedrifter, bedriftssammenslutninger, næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer.

For påmelding og informasjon, kontakt: iuj@forskningsradet.no. Siste søknadsfrist er 13. juni 2018 kl. 13.00.

2. UTLYSNING INNOSKISSE

En måte for søkerne å få tidlig tilbakemelding på ideene sine, er å bruke INNOSKISSE – skisser til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før søkeren eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et innovasjonsprosjekt.

Bedrifter som sender inn skisse vil:

Få råd om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for prosjektet, eventuelt andre finansieringsordninger

Få veiledning i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Unngå å legge mye arbeid i en søknad som åpenbart ikke vil være konkurransedyktig

Skisser kan sendes inn i perioden fra mai til 29. august kl. 13.00. Alle skisser blir vurdert fortløpende av erfarne saksbehandlere i Forskningsrådet.

3. UTLYSNING KOMPETANSEPROSJEKTER

BIA lyser ut inntil 100 mill. kroner totalt over fem år til nye Kompetanseprosjekter for næringslivet med oppstart i 2019.

Kompetanseprosjektene i BIA har varighet på 4-5 år. Støtten fra BIA utgjør inntil 80 prosent av godkjente prosjektkostnader. Støtten fra BIA er 3-5 millioner kroner per år.

Søker må være en forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv. For å kunne søke om midler til et kompetanseprosjekt i denne utlysningen, må søkeren først ha sendt inn en skisse.

Søknadsfrist 12.09.2018. Kun søknader som er basert på obligatorisk skisse til Kompetanseprosjekt for næringslivet innen skissefristen 27. april 2018 kl. 13.00, vil bli behandlet.