Innovasjon Norge utlyser i 2018 ti millioner kroner gjennom Innovasjonsrammen. Finansieringen skal avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene.

Søk om midler gjennom Innovasjonsrammen 2018

Om Innovasjonsrammen
 • Hva? Samarbeidsprosjekter med stor innovasjonshøyde
 • Klyngens rolle? Utarbeider søknader på rammen på vegne av klyngeprosjektenes bedrifter
 • Støttemottaker? Bedrifter som er en del av klyngeprosjektene som blir tildelt rammen

To ganger i år utlyser Innovasjon Norge (IN) midler til forstudier (150.000 kroner) og forprosjekter/konseptualisering (300.000 kroner) til klyngebedrifter. Første gang var 30. mai 2018 og andre gang 15. september 2018.

Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder.

Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Hensikten med Innovasjonsrammen er å avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene.

.

Følgende kriterier og vekting gjelder for tildeling av rammene:

 1. Prosjektets forankring i klyngens strategi 25 %
 2. Prosjektets innovasjonsgrad og forretningsmessige potensial 35 %
 3. Bærekraft 20 %
 4. Gjennomføringsevne 20%

.

Følgende retningslinjer legges til grunn for ordningen:

Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.

 • Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent i tilskudd til hvert enkelt prosjekt
 • Prosjektene må innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS regelverket for statsstøtte. Les mer om retningslinjene her.
 • Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet
 • Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft. Alle søkere må beskrive hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom god forretningsskikk, og beskrive eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffektersom følger av prosjektet. Les mer om rutinene til Innovasjon Norge her.
 • Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2020, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

.

Fremgangsmåte:

 1. Opprett bruker på Innovasjon Norge sin nettside og logg inn her.
 2. Finn riktig søknadsskjema «Innovasjonsrammen» enkelt ved å klikke her eller kopier linken inn i nettleseren: https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=INNOVASJONSRAMMEN&login
 3. Fyll inn kortfattet søknad UTEN å trykke på «SEND»-knappen.
 4. Skriv ut pdf-fil og send filen snarest mulig til jon-vidar-knold@smartinnovationnorway.com.
 5. Klyngen sender en samlesøknad med 3-5 anbefalte prosjekter til IN. Hvilke prosjekt som får finansiering meldes fra IN til klyngen, som så melder videre til søkerne/prosjektene om godkjenning eller avslag.
 6. Hvis det kommer melding om godkjenning av prosjektet, trykk «SEND» i den elektroniske søknadsmodulen. (Søknaden registreres hos IN, som fordeler og utbetaler midler ut fra brukernes budsjetter og kostnader).