Gjennom Innovasjonsrammen vil Innovasjon Norge stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Søk om midler gjennom Innovasjonsrammen 2019

Om Innovasjonsrammen
 • Hva? Samarbeidsprosjekter med stor innovasjonshøyde
 • Klyngens rolle? Utarbeider søknader på rammen på vegne av klyngeprosjektenes bedrifter
 • Støttemottaker? Bedrifter som er en del av klyngeprosjektene som blir tildelt rammen

Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Gjennom Innovasjonsrammen kan klyngebedrifter få støtte til prosjekter i tidlige faser av en innovasjonsprosess, enten til en forstudie eller til et forprosjekt, med følgende karakteristika:

 • Forstudie: Dette er den aller første fasen i en innovasjonsprosess. Formålet med en forstudie vil være å analysere potensialet i et framtidig innovasjonsprosjekt. Gjennom forstudien kan bedriftene systematisk gjennomgå styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer knyttet til prosjektideen, samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for gjennomføring av neste fase av innovasjonsprosjektet. Eksempelvis kan det foreligge en idéskisse som må kvalitetssikres internt i bedriftene, diskuteres med eksterne partnere, og gjøres en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurrentbilde.
 • Forprosjekt: Utgangspunktet her er en prosjektidé som vurderes som lovende både ut fra teknologiske og markedsmessige vurderinger. Formålet med et forprosjekt vil være å videreutvikle ideen gjennom å utarbeide prototyper eller piloter, og gjennom å teste og validere produktet eller løsningen. Eksempelvis kan to bedrifter kombinere sin kjernekompetanse til å utvikle et nytt produkt eller en løsning som får et nytt bruksområde. Gjennom forprosjektet kan partnerne gjennomføre en teknologisk og forretningsmessig verifisering av prosjektforslaget, ved å kombinere egne innsikter og eventuelt supplere denne med ekstern kompetanse.

.

Hva slags type prosjekter støttes?

Innovasjonsrammen skal utløse prosjekter som har følgende karakteristika:

 • Prosjektene er i en tidlig fase av en innovasjonsprosess. De skal utvikle en ide om en innovasjon gjennom å konkretisere og avklare teknologiske eller markedsmessige muligheter og begrensninger. Arbeidet skal avklare om det er grunnlag for å sette inn tyngre ressurser for å realisere et produkt eller en løsning.
 • Prosjektene skal være basert på et reelt samarbeid mellom to eller flere bedrifter med komplementær kompetanse. Dette skal skje ved at bedriftene kombinerer sine kjernekompetanser i arbeidet med å utvikle en ny forretningsmulighet.
 • Prosjektene skal utvikle en idé om en innovasjon som både har en nyhetsverdi og som forventes å ha et forretningsmessig potensial. Dette skal være i fokus for den avklaringsprosessen som prosjektet skal bidra med.
 • Innovasjon Norge kan støtte slike prosjekter med tilskudd på inntil kr 300.000. Maksimal støtteandel er 50 prosent.

.

Kriterier og vekting av prosjektforslag:

 • Prosjektets forankring i klyngens egen strategi 25 %
 • Prosjektets nyhetsverdi/innovasjonsgrad 35 %
 • Bærekraft 20 %
 • Gjennomføringsevne 20%

.

Søknadsprosessen:

 1. Klyngeprogrammet informerer om utlysningen
 2. Klyngene informerer sine bedrifter om tilbudet om støtte gjennom Innovasjonsrammen og ber om forslag til prosjekter fra sine bedrifter
 3. Bedrifter melder inn forslag til sin klyngeorganisasjon
 4. Klyngen vurderer – og prioriterer – innkomne forslag fra sine bedrifter med grunnlag i gitte kriterier
 5. Klyngen sender inn til klyngeprogrammet minimum to og maksimum fire prosjektforslag
 6. Et eget vurderingspanel opprettet av klyngeprogrammet vurderer alle innkomne forslag og kommer med en anbefaling om hvilke prosjekter som bør støttes. Det sendes en melding til klyngene om hvilke prosjekter fra klyngen som anbefales/ikke anbefales
 7. Klyngen gir beskjed til sine bedrifter om dette utfallet. De bedriftene som har fått en positiv anbefaling på sine forslag oppretter en formell søknad gjennom Innovasjon Norges søknadsportal. Søknad innovasjonsrammen
 8. Innovasjon Norge sluttbehandler de innsendte søknadene

Spørsmål? Kontakt klyngeleder Kjell Reidar Mydske:

MERK! Frist for å levere søknad til oss (klyngen) er 21. april 2019.