Vi er på vei inn i en ny epoke hvor verden digitaliseres, automatiseres og delingskulturen brer seg. Behovet for rask, strukturert innovasjon og bærekraftig næringsutvikling er prekær.

«Disrupt yourself or be disrupted»

Vinn eller forsvinn

Til syvende og sist er de eksisterende forretningsmodellene under angrep. For å ta det siste først; én av driverne i dette angrepet er sluttbrukernes makt, samt nye muligheter til å bruke den.

Disruptive teknologier og forståelse for brukeratferd har blitt avgjørende elementer i nye forretningsmodeller; det er vinn eller forsvinn.

I klyngen vår har vi gjennom flere workshops og konferanser diskutert hva som skjer og hvorfor, og analysert konsekvensene.

Årsaken er åpenbar når man først har sett den: Sluttbrukermakt, digital teknologi, nye muligheter og måter å levere gamle tjenester og produkter på, nye tjenester og produkter, og ikke minst, endrede adferdsmønstre hos sluttbrukerne.

Konsekvensene er like åpenbare: Verdikjeder og forretningsmodeller snus på hodet. Er man ikke i forkant av denne utviklingen, vil man som aktør, uansett bransje, stå i direkte fare for å bli utkonkurrert og eliminert.

.

Quadruple Helix-konseptet

Samtidig kan de som er tidlig ute og faktisk utfordrer egen organisasjon (seg selv) og sine egne produkter og tjenester, vinne markedsandeler og kapre en svært attraktiv posisjon. Med andre ord: «Disrupt yourself or be disrupted».

Vi går fra et tradisjonelt syn på forretningsmodeller som lineære penge-, verdi- eller ressursstrømmer, til å se dem som økosystemer hvor kreftene forsterker hverandre. Dermed øker hastigheten og omfanget når kreftene først slår inn.

Morgendagens forretningsmodeller fokuserer derfor på behovet som skal dekkes og samtidig hvilken verdi eller tjeneste man vil skape. Nå kommer «hvordan» etter «hvorfor» og «hva».

Vi går fra en toppdrevet Triple Helix-modell, til en nedenfra og opp-drevet Quadruple Helix-modell. Næringslivet, så vel som og offentlig sektor, er i ferd med å få en ny sjef – og det er sluttbrukeren.

Hvordan vi konsumerer produkter og tjenester, hvordan vi lever våre liv, driver vår forretning og produserer våre varer, endres. Og det går raskt.

Med andre ord; hele samfunnet står ovenfor en digital revolusjon. Vi står midt i det digitale hamskiftet.

Driverne for den nødvendige omstillingen er nye, bærekraftige forretningsmodeller, intelligent teknologi og økt brukerfokus.

.

Forretningsmodellene utfordres

I samfunnet vårt har det allerede skjedd et generelt paradigmeskifte mot brukerdrevne og åpne innovasjonssystemer. Dette endrer spillereglene i markedet radikalt, og fører til en maktforskyvning hos aktørene.

Konsekvensen er at eksisterende, og gjennom mange år suksessfulle, forretningsmodeller, virksomheter og hele bransjer får konkurranse eller blir utkonkurrert av nye spillere.

Spillere som tidligere ikke engang hadde en fot inne på markedet, truer det eksisterende forretningsområdet ved innovativ bruk av disruptive (banebrytende) teknologier og forståelse for endret forbrukeratferd.

Vi kjenner det igjen fra de store omveltningene i musikkbransjen, men har de seneste årene også sett hvordan Airbnb skaper problemer i hotellnæringen, for ikke å snakke om Uber i taxinæringen.

Hovedårsaken til at det lar seg gjøre, er at de fyller et behov hos sluttbrukerne. I tillegg når de brukerne her og nå med sine innovative, teknologiske brukerflater.

.

Økt sluttbrukermakt

Offentlige sektor har heller ikke tatt høyde for at økt sluttbrukermakt vil føre til en maktforskyvning, noe som utfordrer hele sektorens fundament. Det offentlige er bygd opp og basert på utvikling av tjenester som over lang tid skal være trygge og holdbare. Faren er at disruptiv teknologi fremdeles er et fremmedspråk.

Sluttbrukernes makt i markedet gjør seg gjeldende gjennom enorm valgfrihet, fordi produkter og tjenester blir tilgengelige via digitale løsninger.

Mange offentlige tjenester kan dermed lett skiftes ut med innovative, brukertilpassede løsninger – som kommer fra parter utenfor egen sektor.

Offentlige og private aktører som velger ikke å vedkjenne seg de skiftende rollene og sluttbrukernes makt i markedet, vil i fremtiden bli avløst av andre – enkelt og greit fordi sluttbrukerne velger å gjøre det.