Om NCE Smart Energy Markets

Norwegian Centres of Expertise (NCE) er Norges tyngste satsing på utvikling av konkurransedyktige og dynamiske næringsklynger – på tvers av bransjer og sektorer, både nasjonalt og internasjonalt.

I 2009 fikk Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Norway, status som et såkalt Norwegian Centre of Expertise (NCE). I Norge er det totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet.

Vokser i rekordfart

NCE Smart Energy Markets er et tiårig utviklingsprosjekt med formål å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst gjennom forskningsbasert innovasjon. Programmet eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Næringsklyngen har i dag over 70 medlemmer (bedrifter, akademia og offentlige aktører) og er den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-næringsklyngen i Norge.

NCE Smart Energy Markets fungerer som en sterk innovasjonsmotor fordi klyngen effektiviserer offentlig sektor, skaper næringsutvikling og tilrettelegger for fremtidige markedsmuligheter.

Ekspertkompetanse innen energi

Klyngepartnerne sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene. Energi står sentralt i alle klyngens prosjekter, noe som har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Tildelingen av de prestisjetunge EU Horisont 2020-prosjektene PERMIDES, EMPOWER OG INVADE er viktige eksempler på den posisjonen klyngen har opparbeidet seg internasjonalt.

Klynger som omstillingsmotor

NCE Smart Energy Markets var også én av tre spesielt utvalgte klynger i Innovasjon Norges store pilotprosjekt «Klynger som omstillingsmotor» (2015-2016), med formål om å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv.

Gjennom programmet ble kunnskap og teknologi fra de beste klyngene og miljøene delt videre til andre klynger og sektorer i Norge. I november 2017 ble det klart at NCE Smart-klyngen, sammen med grupperingen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, NCE iKuben og NCE Systems Engineering Kongsberg, vant tildelingen av 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge og ny status som nasjonal omstillingsmotor.

Målet er å bidra til å omstille små og mellomstore norske bedrifter. Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som skal gi bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse, metoder og verktøy på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier viktig for norsk næringsliv de neste årene.

Drivere for omstilling

Vi er i på vei inn i en ny epoke hvor verden digitaliseres, automatiseres og delingskulturen brer seg. Hvordan vi konsumerer produkter og tjenester, hvordan vi lever våre liv, driver vår forretning og produserer våre varer, endres. Og det går raskt. Med andre ord; hele samfunnet står ovenfor en digital revolusjon. Vi står midt i det digitale hamskiftet.

Behovet for rask, strukturert innovasjon og bærekraftig næringsutvikling er prekær. Driverne for den nødvendige omstillingen er nye, bærekraftige forretningsmodeller, intelligent teknologi og økt brukerfokus.

Bli medlem i NCE-klyngen og få tilgang til unik kompetanse fra et voksende nettverk.

Er din bedrift godt nok rustet for digitaliseringen og et samfunn i endring? Vårt nettverk har kompetanse som kan gi din bedrift konkurransefordeler i markedet.