FORENKLER TEKST: Gründer Sven Erik Tønnesen (til venstre) i Smart Cognition samarbeider med seniorforsker Øivind Berg i Smart Innovation Norway i forprosjektet TEXTIFY. (Foto: Mari K. Buckholm)

Smart Innovation Norway bistår oppstartsbedrift i banebrytende forprosjekt:

– Vi vil bruke kunstig intelligens til å automatisere forenkling av tekst

Teknologileverandør Smart Cognition samarbeider med Smart Innovation Norway i forprosjektet TEXTIFY med mål om å hente midler til et større forskningsprosjekt som skal automatisere prosessen med å tilpasse informasjon til brukere med ulike behov.

Av Mari Kristine Buckholm, 10. november 2020

– I noen land har de kommet et stykke med dette arbeidet, men så vidt vi vet er det ingen andre i Norge som har utviklet lignende løsninger, forteller Sven Erik Tønnesen, gründer daglig leder i Smart Cognition.

Forprosjektet TEXTIFY fikk støtte fra Innovasjon Norge på sensommeren og løper ut januar neste år. Hensikten er å kartlegge dagens landskap og sammenfatte en søknad til et hovedprosjekt som skal se på muligheten for å bruke maskinlæring og kunstig intelligens (AI) til tekstforenkling.

– Med tanke på at vi leder næringsklyngen Cluster for Applied AI, er dette et viktig område for oss, sier Øivind Berg, seniorforsker i Smart Innovation Norway.

Tilgjengelig og forståelig for alle

Oppstartsselskapet Smart Cognition er en av partnerne i AI-klyngen og har utviklet en digital samhandlingsplattform som tilbyr individuelt tilpasset informasjon og støtte for kommunikasjon.

Tønnesen forklarer at bakgrunnen for at han startet selskapet nettopp var et ønske om å gjøre informasjon lettere tilgjengelig og forståelig for alle, uansett funksjonsnivå.

– Fem prosent av befolkningen har behov for en eller annen form for tilrettelegging av informasjon. Disse har vanskelig for å tilegne seg den informasjonen som blir presentert. Når det er snakk om informasjon fra det offentlige, er den samme prosenten på 25. Det må det gjøres noe med, sier gründeren.

Automatisering ved hjelp av AI

Noe hans selskap også er godt i gang med. Smart Cognition har allerede en digital plattform, kalt Aktiv Fritid, oppe og går og har inngått samarbeid med flere aktører om å ta i bruk deres løsning, deriblant idrettsforeninger og kommuner.

– Spørsmålet er om tilretteleggingen av informasjon kan automatiseres. Til nå har vi gjort dette manuelt, og det er ganske tidkrevende. Det er da vi kommer inn på maskinlæring og kunstig intelligens, teknologi som kan gjøre dette, påpeker Tønnesen. Han legger til:

– Dagens plattform er utviklet over de siste to årene og formidler informasjon konkret om fritidsaktiviteter, tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Selv om vi gjør dette manuelt i dag, har vi hele tiden hatt som mål å gjøre det vi forsøker å få finansiering til nå, nemlig å automatisere prosessen ved hjelp av kunstig intelligens.

Stort behov i offentlig sektor

TEXTIFY skal resultere i en søknad om midler som inneholder en kartlegging av dagens situasjon og muligheter innenfor fagområdet. Mer spesifikt jobber prosjektpartnere med å identifisere hvilke metoder og teknikker fra maskinlæring man kan bruke i et hovedprosjekt for å utvikle et system som automatisk forenkler tekst og informasjon.

– Av den jobben vi har gjort med kartlegging så langt, er det interessant at innenfor maskinlæring og automatisk tekstforenkling, finnes det ingen referanser som er norske. Det bekrefter at ingen i Norge direkte jobber med dette. Men vi har kontakt med forskningsmiljøer som er interesserte i å engasjere seg i temaet og samarbeide med oss, sier Berg (bildet).

– Samtidig har vi sett at det finnes et stort behov for teknologi som kan bistå kommuner og andre offentlige instanser med å forenkle og tilpasse informasjon, da de fleste i dag ikke oppfyller det lovpålagte kravet om slik tilrettelegging, bemerker forskeren.

Forprosjektperioden har sluttdato 31. januar i 2021, og da skal søknaden være klar. Dersom partene får innvilget finansieringen som trengs fra Innovasjon Norge, vil de sette i gang et større forskningsprosjekt med mål om å utvikle en løsning som automatisk forenkler tekst tilbyr individuelt tilpasset informasjon.

Om Smart Cognition

Basert på kunstig intelligens tilbyr Smart Cognition individuelt tilpasset informasjon og støtte for kommunikasjon.

Dette gjøres via samhandlingsplattformen Aktiv Fritid, som gir forståelig informasjon om fritidsaktiviteter til flere og bidrar til økt deltakelse.

Aktiv Fritid skal bidra til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.

Smart Cognition er en ideell virksomhet – sosial entreprenør.

Overskuddet forblir i bedriften eller gis til prosjekter eller organisasjoner som fremmer levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: smartcognitionas.com