Har fått midler til tre Smart Skiptvet-prosjekter:

– Betyr at kommunen kan etablere moderne og bærekraftig teknologi

I løpet av våren 2020 søkte Smart Innovation Norway om midler til flere prosjekter på vegne av Smart Skiptvet. Før sommeren kom nyheten om at kommunen får tilsagn på midler til tre av prosjektene.

Av Mari Kristine Buckholm, 21. august 2020

– Midlene finansierer deler av prosjekter og dekker deler av utgifter hos kommunen, forteller Anja Wingstedt (bildet), seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og prosjektleder for Smart Skiptvet.

Tilsagnet er nå signert og midlene som er innvilget omfatter følgende:

  • 150.000 kroner fra Klimasats til innkjøp av elsykler, som inngår i prosjektet «Smart Mobilitet»
  • 200.000 kroner fra Klimasats til etablering av ladestasjoner for elbiler til kommunale ansatte og innbyggere, som inngår i prosjektet «Smart Mobilitet»
  • Cirka 700.000 kroner fra Enova til konseptutredningen «Grønn slamhåndtering»

– Prosjektene baserer seg på kartlagte behov i kommunen, både hos innbyggerne, ansatte og næringsliv, og skal bidra til etablering av nye tjenester og moderne og bærekraftig teknologi, forklarer Wingstedt.

Les mer om prosjektene under.

Oppdateringer

Smart Mobilitet

Skiptvet kommune har satt i gang arbeidet for å etablere et lånetilbud av kommunale elbiler og elsykler for innbyggerne i helgene og på kvelden. Ved å dele på bil- og sykkelparken oppnår man flere fordeler. Dette er delingsøkonomiens kinderegg. CO2-regnskapet blir bedre, som betyr at kommunen blir mer miljøvennlig. Det vil utjevne sosiale forskjeller. Og attpåtil kan kommunen spare penger på prosjektet.

Skiptvet kommune bruker årlig mye penger på kjøregodtgjørelse til ansatte som bruker privat bil i jobben. Ved å ha en bilpark tilgjengelig for egne ansatte er målet at utgifter til kjøregodtgjørelse vil bli redusert vesentlig. Ved at bilparken deles med innbyggerne kan kommunen eie færre biler og dermed vil kostnadene til transport totalt reduseres for kommunen. Bilparken utvides etter hvert gjennom en felles innkjøpsordning med nabokommunene. Det tilrettelegges for utleie på timebasis til publikum. Det vil gjøre det enklere for flere å ha tilgang på bil når man bare trenger det en gang iblant. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge ekstra for at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å låne elbil kostnadsfritt for blant annet å transportere egne barn til fritidsaktiviteter.

Sykkel kan ofte være det mest effektive transportmiddel for å bevege seg i byer. Et godt tilrettelagt system for utlån av elektriske sykler for transport til jobb/utdanning kan erstatte deler av reiser med bil. Skiptvet kommune vil gå til anskaffelse av flere elsykler og skal etablere en utlånsordning av elsykler til ansatte i arbeidstiden. Hensikten er at syklene kan benyttes fremfor bil over kortere avstander i kommunen. Dette vil medføre kostnadsbesparelser for kommunen ved at det blir mindre småkjøring i tjenesten for enkelte ansatte i tillegg til at mindre bilkjøring vil bidra til et grønnere miljø. Det skal tilrettelegges for at syklene også kan leies rimelig for innbyggere og tilreisende i kommunen.

Til bilparken og elsyklene etableres flere ladestasjoner i Skiptvet.

Prosjektperiode: Høsten 2020-2022

Prosjektet vil bestå av ulike faser:

  1. Innkjøp av elsykler og anskaffelse av flere elbiler
  2. Etablering av ladeinfrastruktur for elbiler og elsykler
  3. Etablering av utlånsordning for elbiler og elsykler

Midler: Klimasats

Grønn slamhåndtering

Norge har unike forutsetninger for fornybar energi. De fleste kommuner må håndtere store mengder avløp, matavfall og slam som kan utgjøre en verdifull ressurs hvis den utformes til biogass og gjødsel.

Mindre kommuner har ofte renseanlegg som renser avløpsvann mens anleggene ikke er tilpasset håndtering av slam. Det har derfor vært vanlig for mindre kommuner å levere slam til regionale renseanlegg, som sparer de mindre kommunene kostnader for drift og vedlikehold av egne anlegg.

I takt med at verdens befolkning øker og byer blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp, matavfall og slam på en trygg og effektiv måte. Strengere rensekrav for å ivareta utslippskrav til regionale resipienter reduserer kapasiteten til større renseanlegg i regionen. I Skiptvet kommune sitt tilfelle har Askim renseanlegg ikke lengre nok kapasitet til å ta imot slam fra Skiptvet. For å håndtere slam er Skiptvet kommune nå tvunget til å transportere sitt slam til Nordre Follo renseanlegg. Dette fører til økte kostnader for kommunen på grunn av økt slambehandlingsavgift og økte transportutgifter. Klimagassregnskapet påvirkes betraktelig, spesielt med tanke på at det transporteres nesten 96 prosent utvannet slam fra Skiptvet til Nordre Follo. Skiptvet kommune har per i dag intet eget tørkeanlegg som kunne redusere våtandelen i slammet før transport.

Med bakgrunn i dette ønsker Skiptvet kommune i en konseptutredning for å belyse hvordan et nytt biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsomt alternativ til transport av slam til renseanlegg. Konseptutredningen skal gi svar på hvor mye bedre dette innovative biogasskonseptet bør være for at man gå videre med et større prosjekt. Målsettingen er å finne en løsning for slamhåndtering som kan produsere lokal grønn energi, og som i hovedsak kan benyttes av kommunen til oppvarming av egne bygg.

Prosjektperiode: Høsten 2020-2021

Midler: Enova