Det digitale hamskiftet
Vi er i på vei inn i en ny epoke hvor verden digitaliseres, automatiseres og hvor delingskulturen brer om seg. Hvordan vi konsumerer produkter og tjenester, hvordan vi lever våre liv, driver vår forretning, produserer våre varer, endres. Og det går raskt. Med andre ord; hele samfunnet står ovenfor en digital revolusjon. Vi står midt i det digitale hamskiftet. Behovet for rask, strukturert innovasjon og bærekraftig næringsutvikling er prekær. Videre vil det norske samfunnet bli utfordret demografisk, en bølge av stadig flere eldre, samt en urbanisering vi sannsynligvis bare har sett begynnelsen på. Vi i NCE Smart Energy Markets er sikre på at en av nøklene til å løse disse utfordringene ligger i digital teknolog, som for eksempel Big Data Analytics og digitale tjenester og produkter. Dynamiske prosesser med autonome systemer med kognitive egenskaper er på vei. Big Data Analytics er en av «key enabling technologies» og digitale systemer går fra å være hjelpemidler, til at de erstatter kognitive oppgaver på vegne av mennesket. Det å forstå teknologien som gjør dette mulig, forstå potensialet, og ta den videre i utviklingen av morgendagens næringsliv og forretningsmodeller er avgjørende for Norges fremtidige relevans og konkurransekraft. Det er dette som skaper eksportpotensialet til norsk industri i fremtiden. Vi snakker ikke bare om konkurransekraft gjennom digitalisering, vi snakker om å overleve. Manglende evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi handler om eksistensgrunnlaget for din organisasjon og kan like gjerne bli konklusjonen på hvorfor det gikk galt.
Viktig pilotprosjekt initiert av Innovasjon Norge
Næringslivet i Norge trenger flere bein å stå på, og for å oppnå dette er det essensielt å kunne utnytte og overføre eksisterende kompetanse, teknologi og digitale løsninger fra en sektor eller næring til en annen. Spesielt klynger trekkes frem som sentrale brikker for å kunne lykkes med dette, hvor samarbeid og kunnskapsoverføring innad i nettverket, og på tvers av klynger, gir grobunn for radikal og verdifull innovasjon.

Klynger som omstillingsmotor

Av prosjektleder Ole Gabrielsen, 11.01.2016 (oppdatert 30.06.16)
Norge og norsk økonomi har vært i en global særstilling, men har nå behov for innovasjon, omstilling og nye vekstimpulser. Fremover må redusert oljepris og lavere investeringer og aktivitet på sokkelen erstattes av økt aktivitet i fastlandsindustrien. Samtidig krever klima- og miljøutfordringene utvikling av grønnere og mer bærekraftige løsninger. Under innovasjonstalen 2016 var administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, klar i sin tale om at klynger skal være omstillingsmotoren for å øke digitaliseringstakten i norsk næringsliv.
På bakgrunn av dette, og som en konkret oppfølging etter «Drømmeløftet», introduserte Innovasjon Norge et nytt program for å øke innovasjonstakten i Norge. Programmet «klyngene som omstillingsmotor» har som formål å systematisk dele kunnskap og teknologi fra de beste klyngene og miljøene, til andre klynger og sektorer i Norge. Programmet startet opp i 2015, og skal videreføres og oppskaleres i 2016. Full finansiering og lansering av programmet er foreslått Q1 2017.
NCE Smart er én av tre utvalgte klynger i det store innovasjonsprosjektet
Innovasjon Norge har valgt tre anerkjente klynger med unik spisskompetanse, som sammen skal kjøre to pilotprosjekter i «klynger som omstillingsmotor. Klyngene NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss, vil sammen med NCE Smart Energy Markets, danne et effektivt og ledende miljø som er gripbart for norske aktører, med formål om å igangsette nye FoU-prosjekter som igjen skal skape nye næringer. I NCE Smart-klyngen er det en rekke IT-selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen IKT,Big Data Analytics, energi og smarte samfunn. Digital kompetanse er i stor grad generisk og avdekker et enormt potensiale ved å overføre denne kunnskapen til anvendelse innenfor andre sektorer og bransjer.

“Vi ser frem imot å delta i et så spennende og viktig prosjekt. Vi er veldig stolte av denne kunngjøring som bekrefter at NCE Smart Energy Markets har lykkes i å bygge en klynge i verdensklasse innenfor områdene kunstig intelligens, Big Data og IOT”, sier Knut H. H. Johansen, styreleder, NCE Smart Energy Markets.

Like mye som omstilling trenger vi innstilling. Vi må utfordre konservative, proteksjonistiske ledere, samtidig som vi bygger en nasjonal innovasjonskultur basert på deling av erfaringer, kompetanse og nye ideer. Det er dette klyngene som omstillingsmotor handler om.