NCE Smart Energy Markets og Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT lykkes i å lande et prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt. EU-prosjektet skal bruke innovative IT-løsninger til å utvikle persontilpasset kreftbehandling. Tildelte midler er 45 MNOK, hvorav 34 MNOK skal gå uavkortet til de små og mellomstore bedrifter i klyngene.

EU-prosjektet med det klingende navnet «Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES», skal bruke den digitale revolusjonen til å utvikle nye systemer for kreftbehandling. Dette skal skje gjennom å matche de små og mellomstore bedriftene innen IT og kreftutvikling i de seks klyngene. Matchingen skal skje både virtuelt og fysisk. Utnyttelse av opparbeidet kompetanse innen Big Data Analytics fra andre bransjer, som energibransjen, muliggjør denne utviklingen av digitale systemer og løsninger.

Utvikle kreftbehandling smartere
– Flere og flere får kreft, både fordi vi blir flere mennesker, men også fordi vi blir eldre. Det er et skrikende behov for innovativ kreftbehandling, og det er ingen hemmelighet at helsevesenet, så vel som mange av biotek-bedriftene, henger etter i å ta i bruk de nyeste digitale løsningene. For et Norge i omstilling er dette et viktig prosjekt for å utvikle bedrifter som er en del av morgendagens næringsliv, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Lander prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt på 45 MNOK

Fra høyre: Dieter Hirdes, F&I-koordinator, Ole Gabrielsen, daglig leder, Mette Magnussen, kommunikasjonsansvarlig.
Foto: Steinar Omar Østli, Halden Arbeiderblad.

Kontaktpersoner:
Ketil Widerberg, daglig leder Oslo Cancer Cluster, e-post: kw@oslocancercluster.no og mobil: 915 77 990

Ole Gabrielsen, Daglig leder NCE Smart Energy Markets, epost: ole.gabrielsen@ncesmart.com mobil: 950 88 287

Fakta
Oslo Cancer Cluster og NCE Smart Energy Markets er to av 14 klynger i Norwegian Centres of Expertise –programmet: www.nce.no.

Kom gjennom nåløyet med fantastisk karakter
PERMIDES lykkes i å lande EU-støtte som en av fem prosjekter av hele 115 søknader og får karakteren 14 av 15 mulige, og er dermed helt i toppsjiktet. De bedriftene som matcher hverandre kan få opptil 600.000 NOK i direkte støtte. PERMIDES avsluttes i 2018, da er målet at:

Digital revolusjon fra energi til medisin
– Verden har så vidt begynt å oppdage hvilke enorme muligheter Big Data Analytics vil representere for samfunnet og næringslivet i tiden fremover. PERMIDES vil bidra til forskning som kan redde livet til mange mennesker i de kommende årene. Det er den unike kompetanseoverføring på tvers av klyngene som er kjernen i prosjektet. I dette tilfellet vil det si overføring av unik Big Data Analytics kompetanse fra smart energi til personalisert medisin, sier Dieter Hirdes, F&I koordinator i Smart Innovation Østfold, selskapet som leder NCE Smart klyngen.

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
  • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

Smart Innovation Østfold leder NCE Smart-klyngen og har siden 2009 initiert eller deltatt i 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I) med en samlet budsjettramme på over NOK 300 mill. 4 av disse er EU-prosjekter. Smart Innovation Østfold leder bl.a. Horizon 2020 prosjektet EMPOWER med et budsjett på over NOK 60 mill. I NCE Smart klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetansen til anvendelser innen personalisert medisin: www.ncesmart.com.

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og næringsklynge innen kreft og samler over 75 forskningsaktører, sykehus, biotekbedrifter og biofarmasøytiske selskap fra hele Norge og NordEuropa. Klyngens visjon er å akselerere utviklingen av innovativ kreftbehandling til det beste for kreftpasienter. I august 2015 åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Inkubator sine lokaler ved siden av Radiumhospitalet i Oslo. Inkubatoren har som mål å bidra til flere gründerbedrifter basert på kreftforskning lykkes med å utvikle kreftbehandling, og huser i dag lab og kontorplasser til vel 25 institusjoner: www.oslocancercluster.no // www.occincubator.com.