Prosjektverksted i regi av Norges Forskningsråd

Prosjektverksted er et tilbud til mennesker som arbeider med forskning innen næringsliv og akademia. Tanken er å gi kursdeltakerne noen tips om hvordan man kan gå frem for å strukturere en prosjektbeskrivelse slik at den kommuniserer godt hva som skal gjøres. Et tydelig budskap er gjerne også mer gjennomtenkt.

Kurset er tenkt å skulle bedre kvaliteten på prosjektet og resultere i bedre og mer strukturert forskning. Vi oppfordrer søkerne å sende inn en skisse for prosjektet som kan etter eget ønske gjennomgås på kurset (Se vedlagte mal). For å ha noe å jobbe med på kurset er de viktigste punktene del 1 og 2 – hvis man også har noe under punkt 3 er det flott. Se for øvrig vedlagte veiledning. Det er ikke en forutsetning for kurset at man leverer inn en skisse på forhånd men de som har gjort det vil nok høste mer verdifulle erfaringer enn de som ikke har gjort det. Ikke legg inn konfidensiell informasjon i skissene.

Program

10:00 Velkommen

10:05 – 10:20 Runde rundt – kort presentasjon av deltakerne: Navn og arbeidssted

10:20 – 11:20 Presentasjon av verktøy for å strukturere et godt FoU-prosjekt/IPN-Prosjekt

11:20 – 11:40 Kaffepause

11:40 – 12:00 Gjennomgang av en del relevante evalueringskriterier

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Noen eksempler på prosjektbeskrivelser som kommuniserer godt/ikke fullt så godt

13:00 – 14:00 Gjennomgang av innsendte skisser

14.15-15.15 Mulighet for indivduell samtale med rådgiver

Som grunnlag for en samtale anbefaler vi å fylle ut del 1 og 2 i Prosjektskissemalen, hvis man også har noe under del 3 er det en fordel.

Frist for å sende inne skisse er 18. august. Den skal sendes til Kristin Dawes, krid@forskningsradet.no.

Vi tar forbehold om kapasitet hos våre rådgivere.

NÅR: 25. august 2016
HVOR: Norges Forskningsråd, Lysaker