Smart Innovation Norway har fått midler til 4 av 5 nasjonale forskningsprosjekter i 2020

I mai fikk Smart Innovation Norway flere gladmeldinger, deriblant kom nyheten om innvilgede prosjektmidler til to nye nasjonale prosjekter.

Av Mari Kristine Buckholm, 4. juni 2020

– Den siste uken i mai holdt RFF Viken et beslutningsmøte. Smart Innovation Norway var involvert i to prosjektsøknader, Halden Living Lab (med Halden kommune som søker) og Flexibility trading (med eSmart Systems som søker). Begge søknadene ble godkjent og vil få tildelt finansiering, forteller Stig Ødegaard Ottesen, seksjonsleder for nasjonal forskning hos Smart Innovation Norway.

Åpner muligheter og dører

Dette betyr at selskapet med sine samarbeidspartnere har fått feedback på fem nasjonale søknader i 2020, de to ovennevnte fra RFF og tre fra Innovasjon Norge, hvorav fire har fått innvilget støtte. Det er vanligvis bedrifter eller kommuner som står som søkere og Smart Innovation Norway hjelper til med å skrive søknadene.

Følgende fire prosjekter har fått finansiering:

  1. AR-VR based toolbox for training and operations in electricity sector. Søker er Smart Simulation AS. Prosjektet er et forprosjekt innovasjon finansiert gjennom Innovasjon Norge.
  2. AI-enabled Power management platform. Søker er eSmart Systems AS. Prosjektet er et forprosjekt innovasjon finansiert gjennom Innovasjon Norge.
  3. Halden Living Lab – Menneskesentrert digital transformasjon for økt innovasjon og bærekraft. Søker er Halden kommune. Øvrige partnere, i tillegg til Smart Innovation Norway, er Institutt for energiteknikk (som har koordinert søknadsarbeidet), Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning, eSmart Systems og Halden næringsutvikling. Prosjektet er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionale Forskningsfond Viken.
  4. Beslutningsstøttesystem for handel med aggregert energifleksibilitet. Søker er eSmart Systems. Prosjektet er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionale Forskningsfond Viken.

Dette er for- og kvalifiseringsprosjekter som har som målsetning å utarbeide søknader om støtte til større hovedprosjekter.

– Det viktigste med disse tildelingene er at de åpner for muligheter for bedriftene (1, 2 og 4) og kommunen (3) til å få gjennomført forstudier som de ellers ikke ville ha fått gjort. For Smart Innovation Norway legger dette til rette for mer aktivitet på nasjonale prosjekter, og forhåpentligvis vil gjennomføring av prosjektene åpne nye dører, sier Ødegaard Ottesen (bildet).

Nasjonale prosjekter for norske aktører

Smart Innovation Norway er involvert i både nasjonal og internasjonal forskning, og er kjent for å ha høy suksessrate i Horisont 2020-prosjekter. Der EU-prosjektene skal løse globale samfunnsutfordringer og skape verdifulle arbeidsplasser ved hjelp av smarte og bærekraftige løsninger, skal de nasjonale prosjektene hjelpe norske kommuner og næringsliv med å øke kompetansen og kvaliteten på sine produkter/tjenester.

– Terskelen for våre klyngepartnere til å delta i et norsk forskningsprosjekt sammen med andre bedrifter og forskningsaktører er lavere for nasjonale forskningsprosjekter enn i EU-prosjekter. Dette gjelder spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB-er), påpeker leder for Forskning & Innovasjon hos Smart Innovation Norway, Dieter Hirdes.

Selskapet jobber videre med nye søknader og det er allerede sendt inn søknader til Regionale Forskningsfond Viken, Regionale Forskningsfond Oslo og Innovasjon Norge. I parallell med for- og kvalifiseringsprosjektene beskrevet i denne artikkelen jobbes det også med større nasjonale hovedprosjektsøknader. I tillegg starter nå gjennomføringen av de fire prosjektene som allerede er godkjent.

– Det blir en viktig oppgave og det er nå jobben starter. Alle disse prosjektene vil forhåpentligvis resultere i videreføring i hovedprosjekter. Smart Innovation Norway vil delta i alle prosjektene sammen med partnerne i det enkelte prosjekt, avslutter Ødegaard Ottesen.

Siste nytt