Det toårige EU-prosjektet avsluttes i august 2018, men har allerede rukket å sette spor i både biofarmasi- og IT-bransjen – med over 414 interesserte små og mellomstore bedrifter (SMB-er).

Av Mari Kristine Buckholm, 2. mars 2018

– Fremmer innovasjon innen persontilpasset medisinering

Stor interesse for PERMIDES blant europeiske bedrifter:

PERMIDES er et INNOSUP-prosjekt under EU-programmet Horizon 2020. Gjennom initiativet INNOSUP (innovation support) går næringsklynger i Europa (fra minimum tre land) sammen i prosjekter og hensikten er å bedre innovasjonsstøtten til små og mellomstore bedrifter (SMB-er).

– Dette gjør vi ved å legge til rette for utvikling av nye, tverrsektorielle verdikjeder gjennom å tildele økonomisk støtte. Prosjektet PERMIDES tar for seg sammenkoblingen av biofarmasi-industrien og IT-industrien, og fokuserer på området persontilpasset medisinering, sier prosjektkoordinator hos Smart Innovation Norway, Victoria Næss Jensen.

.

Samarbeid på tvers

De norske PERMIDES-partnerne, Smart Innovation Norway og Oslo Cancer Cluster, samarbeider med fire europeiske klynger innen medisin og IT. Næss Jensen er arbeidspakkeleder for «WP3: Innovation Projects».

Hun forteller at målet med prosjektet er å styrke konkurranseevnen og fremme innovasjonspotensialet innen persontilpasset medisinering ved hjelp av Big Data-analyse og andre IKT-nyvinninger.

– Vår oppgave er å tilrettelegge for samarbeid mellom små og mellomstore biofarmasi- og IT-bedrifter. Ved å inngå partnerskap på tvers av sektorene, får bedriftene mulighet til å søke om et felles innovasjonsprosjekt for å takle en nyskapningsbarriere i verdikjeden, forklarer Næss Jensen.

.

Tilrettelegger og bistår

Smart Innovation Norway er ansvarlig for arbeidspakke 3, «Innovation Projects». Ansvarsområdet omfatter blant annet tilrettelegging og oppfølging av innovasjonsprosjektene.

– Det kan være alt fra utlysning av midler til søknadsmaler, evalueringsprosessen, tildeling av midler, oppfølging, og til slutt; bistå prosjektene i å finne andre offentlige og/eller private midler for videre utvikling, sier arbeidspakkelederen.

Populært prosjekt

PERMIDES hadde oppstart i september 2016 og avsluttes i august 2018. Prosjektet har vist seg å ha stor interesse for bedrifter i både biofarmasi- og IT-sektoren.

– Vi har utviklet en semantisk «online matchmaking portal» (PERMIDES Platform), hvor totalt 414 SMB-er fra begge sektorer har registrert seg for å finne en potensiell prosjektpartner. Det har vært arrangert en rekke matchmaking-eventer og workshops, hvor biofarmasibedriftene har fått mulighet til å identifisere en egnet IT-partner, forteller Næss Jensen.

I løpet av 2017 mottok PERMIDES-partnerne totalt 119 søknader til innovasjonsprosjekter (hvert prosjekt involverer én biofarmasøytisk SMB og minst én IT-SMB) med et samlet volum på mer enn 6,7 millioner Euro.

– 50 av disse søknadene har blitt tildelt finansiering med et samlet finansieringsbeløp på mer enn 2,9 millioner Euro. Prosjektforslagene omhandler temaer som utviklingen av intelligente nettverkssensorer for spesielle terapier, nyskapende grensesnitt for medisinsk bruk, samt nye databaserte metoder for kreftforskning, røper Næss Jensen.

.

Follow-up-coaching

I tillegg har PERMIDES finansiert 74 SMB-er med reisekostnader for deltakelse på ulike matchmaking-eventer, workshops og konferanser i regi av prosjektet.

Fram til konklusjonen i august, ligger fokuset nå på å følge opp pågående prosjekter.

– Vi tilbyr blant annet follow-up-coaching, som vil si at vi bistår prosjektene med informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter for videre utvikling av prosjekt, produkt eller tjeneste, påpeker Næss Jensen (bildet).