Nye workshops: Digitale Østfold og Store datasentre

Den 20. april vil vi avholde to workshops i klyngen i forbindelse med to fyrtårnprosjekter som Smart Innovation Norway kjører på vegne av Næringsriket Østfold: Prosjektene Store Datasentre i Østfold og Digitale Østfold. Workshopene vil starte i hver sin ende av samme dag, den 20.april, slik at alle møtes til lunsj – og slik at de som ønsker å delta på begge, får det til.

Workshop nr. 1: Digitale Østfold – smarte byer og samfunn

Dato: 20. april
Kl 09:00 -12:00
Sted: Halden business park
Digitale Østfold – En av de store megatrendene globalt er digitalisering. Næringsriket Østfold ønsker å få mer næring ut av digitalisering i bl.a. offentlig sektor. Dette skal gjøres gjennom å øke den digitale kompetansen og mobilisere både offentlig og privat sektor i Østfold.

Med miljøet rundt Smart Innovation Norway har vi et godt grunnlag for nyskaping i næringslivet i Østfold innenfor dette området. Satsingen handler om å mobilisere Østfoldkommunene til å starte med Smarte byer og samfunn programmer. Målet er at slike programmer i hver kommune vil gi næringsvekst og konkurransefortrinn for Østfold. Ønsket er at Østfold skal fremstå som det mest innovative fylket innen digitalisering og Smarte byer og samfunn. Smart Innovation Norway har påtatt seg prosjektlederansvaret.

Ved å etablere et program for Smarte Byer og Samfunn i alle kommunene i Østfold, vil effekten forsterkes og vi vil i mange år fremover kunne høste av et program som bidrar til innovasjon, sysselsetting og bærekraft. Ringvirkningen vil være at Østfold Fylke tar en unik posisjon innen Smarte Byer og Samfunn og vil løfte næringsutviklingen og omdømmet av fylket til helt nye høyder. Flere bedrifter i Østfold må øke sin konkurransekraft globalt, noe vi skal klare med bred forankring og sterk involvering i fylket.

Prosjektet handler om å mobilisere Østfoldkommunene og fremstå som det mest innovative fylket innen Digitalisering og Smarte Byer og Samfunn.

Workshop nr. 2: Mulighetsrom for store datasentre i Østfold

Dato: 20. april
Kl 13:00 – 16:00
Sted: Halden business park
Bakgrunnen for prosjektet Store Datasentre i Østfold er at Smart Innovation har fått i oppdrag av Næringsriket Østfold å utrede, og eventuelt bekrefte og forsterke, mulighetsrommet for å tiltrekke seg et større internasjonalt datalagringssenter på egnet sted i Østfold.

Datasentermarkedet består imidlertid ikke bare av gigasentre beregnet på internasjonale nettskyaktører. Det er også behov for mindre, mer lokale datasentre for å håndtere data som av hensyn til regulering eller tidssensitivitet må lagres lokalt og eller nasjonalt. Og det er et samspill mellom disse forskjellige segmentene i det større datasenterøkosystemet.

Vi vil derfor både gjennomføre en objektiv tredjepartsvurdering av Østfolds egnethet som datasenterlokasjon i den internasjonal konkurransen, og samtidig se på markedet for og tilbudet av datasentertjenester i Østfold.

Som ledd i dette arbeidet inviterer vi til en workshop. På workshopen skal deltakerne å gjennomføre mulighetsstudien, stille og kunne ta i mot innspill. Dag Ivar Brekke fra Invest in Norway, som er avdelingen i Innovasjon Norge som jobber med markedsføring av Norge som datasenternasjon, stiller også og vil fortelle om Norges erfaringer i det internasjonale markedet og hva han mener Østfold bør fokusere på. I tillegg vil vi samle aktører fra klyngen og fra Næringsriket Østfold.

Meld deg på én eller begge workshoper: