DECOM logo

DECOM – Dekommisjonering og gjenbruk

Behovet for å utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering blir stadig tydeligere, og i tiden fremover vil behovet for ny teknologi og fagkunnskap øke raskt.

Halden-miljøet har bygget kompetanse for å møte utfordringene som dekommisjoneringen av atomreaktorene kommer til å medføre, og er i nasjonal, og i mange tilfeller også internasjonal, sammenheng allerede ledende på dette området. Utviklingen innenfor DECOM har gjort at både offentlige og private virksomheter etterspør et tilpasset rammeverk og tydelige prosesser med riktig fremgangsmåte, fagkunnskap og teknologi for å tilbakestille jord og natur til sin naturlige tilstand i den grad dette er forsvarlig å gjøre.

Klyngen vil gjennom en prosjektorientert tilnærming fokusere på å anvende nyutviklet og eksisterende teknologi som kan akselerere dekommisjonering, for så å applisere dette i nye industrier, utvikle ny teknologi, skape bærekraftig kommersialisering nasjonalt og internasjonalt, kompetanseutvikling, klyngesamarbeid og fellesgodeprosjekter, som den enkelte ikke kan løfte selv. Klyngen skal ha virksomheter og samarbeidspartnere lokalt (Halden), regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen fikk i 2021 støtte fra Viken Fylkeskommune til å gjøre det innledende arbeidet for å vurdere grunnlaget for en slik klynge, og søker herved om å få videreført støtte til arbeidet etter å ha fått god respons fra interessenter som representerer hele «penta helix».

OM DECOM

 • Målgrupper er privat næringsliv, fra oppstartsselskaper med ny teknologi, til SMBer som er utførende innen dekommisjonering, rådgivende ingeniørselskaper, offentlige instanser med ansvar for dekommisjonering, forskningsinstitutter og akademia.
 • Prosjektet vil gi økt verdiskaping gjennom å bidra til fremvekst av nye grønne næringer og innovativ teknologi som skal sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken
 • Prosjektet skal styrke innovasjonssystemet innen dekommisjonering ved å kommersialisere forskningsresultater, bidra til tjenesteinnovasjon og leverandørutvikling.
 • Prosjektet fokuserer på å bidra inn i en sirkulær økonomi der hvor dette er naturlig, men også sikre kompetanse til å ivareta eksempelvis farlig avfall på korrekt måte og sikre at dette ikke tas inn igjen i en sirkulær tankegang.
 • Prosjektet leverer også direkte på kriteriet om å skape klynger og utvikle bedriftsnettverk, og at disse skal representere hele «penta helix».

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Nicholas Richards, på +47 955 26 450 eller via e-post.

Klyngens hovedmål
 1. Skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering
 2. Bidra til økt fokus på behovet innen utdanning, kompetanseutviklingsbehov og sikre relevant rekruttering av kompetente arbeidstakere for aktørene i næringen.
 3. Bidra til at eksisterende næring kan bistå innen dekommisjonering og utvikling av ny næring for å dekke behovet innen dekommisjonering og gjenbruk.
 4. Overføre kunnskap fra nukleær dekommisjonering til andre industrier som også har behov for dekommisjonering av annen industri.
 5. Gjøre norske bedrifter kapable til å drive eksport av kompetanse og teknologi i et internasjonalt marked.
 6. Utvikle en bærekraftig klynge som representerer hele penta helix og en langsiktig plan for finansiering.
 7. Internasjonal gjennomslagskraft gjennom samarbeidsbasert utvikling. Medlemmene får tilgang til kontakter, kapital, kompetanse og gis synlighet via nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.

SAMARBEIDSPARTNERE

 • Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) utfører dekommisjonering, har både praktisk og forskningskompetanse i tillegg til et stort nettverk.
 • Halden kommune er vertskommune med fokus på kompetanseutvikling, tilrettelegging for deltagelse både fra næringslivet og utdanningsinstitusjoner.
 • Kongsberg innovasjon ved Kongsberg klyngen er samarbeidspartner på klyngeutvikling, industrikontakter mot andre relevante industrier (eg olje og gass, leverandørindustri) og samarbeidspartner.
 • NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning AS) bidrar med forskningskompetanse på bærekraft og sirkulær økonomi.

Workshops