Dette er Smarte Byer & Samfunn


Byer og samfunn er i konstant endring. Migrasjon (mennesker som må flytte over landegrenser), digitalisering og klimaendring er de største endringene i dagens samfunn, og vi trenger nye verktøy og arbeidsprosesser for å håndtere disse på en god måte.


For å møte de globale utfordringene må vi handle lokalt. Gjennom bærekraftsmodellen skal vi etterstrebe sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og vi skal sette FNs 17 bærekraftsmål høyest opp på agendaen.

Vi må få til gode samarbeider mellom akademia med den nyeste forskningen, næringslivet som utvikler produkter og tjenester, offentlig sektor som sitter i førersetet – og menneskene, våre innbyggere som står i sentrum og som skal leve i disse byene og samfunnene, i generasjon etter generasjon.

Fornybar energi er en av mange løsninger til klimaforstyrrelsen. Vi må bruke grønn energi, men samtidig bruke mindre energi, og i tillegg bruke energi annerledes. Gjennom energieffektive bygninger og redusert transportbehov minsker vi bruken av energi, og gjennom å bytte fra fossile til elektriske transportmidler eller å varme opp huset med solvarme i stedet for elektrisitet, bruker vi energi annerledes.

Både ny teknologi og nye forretningsmodeller kan hjelpe oss å nå noen av målene, ønskene og behovene. Vi må utvikle innovative løsninger og vi må tørre å ta dem i bruk. Vi er inne i en tid hvor digital transformasjon kan hjelpe oss å sette sammen systemer, bruke data på tvers og koble ting på nye måter for å få ut synergier i et økosystemperspektiv.

Sirkulærøkonomi hjelper oss å utvide vårt syn på hva som er ressurser innen for eksempel produksjonsindustrien, hvor rester hos en aktør blir ressurser hos en annen. Delingsøkonomi ligger også innunder den sirkulære økonomiens rammer, hvor vi utnytter samfunnsressurser mer effektivt.

Det kan for eksempel være å dele på en bil mellom naboer i en delingspool, bygge fellesarealer i et nabolag for å minske bygningsmasse – eller en låneordning for sportsutstyr om vinteren.

Du kan lese mer om våre satsingsområder under.

Kontakt oss:

Eli Haugerud

Leder for klynger

  • Mobil: +47 995 44 711
  • E-post

Anja Wingstedt

Seksjonsleder, Smarte Byer & Samfunn

  • Mobil: + 47 458 82 878
  • E-post
Det er på tide å hoppe på toget, for det har allerede begynt å rulle!
Ulrika Holmgren, seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway

.

Fornybar energi er fremtiden. Byer og samfunn må øke satsningen på grønn energi, og sørge for mer fornybar energi i energisystemene for å bidra til reduksjoner i klimagassutslipp.

Smart Energi handler om å ta i bruk ny teknologi for å optimalisere energiproduksjon, energidistribusjon og energilagring, koplet opp mot energiforbrukere. Energisektoren står ovenfor store fremtidige endringer, og må utnytte digitale data for nye innsikter og forretningsmodeller knyttet til handel med energi.

Mobilitet er avgjørende for at byer og samfunn skal fungere godt. Et sentralt mål i samferdselssektoren er at all vekst i persontransport i de større norske byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Effektive, sikre, tilgengelige og miljøvennlige mobilitetssystemer skal gjøre det mer attraktivt å benytte sykkel eller kollektive løsninger istedenfor egen bil på alle typer reiser.

For å lykkes med å skape bærekraftige byrom må areal- og transportplanlegging samordnes. Transportsektoren står overfor en omfattende teknologisk og digital omstilling. Med byfortetting, digital data og digital transformasjon og økende krav til klimavennlige mobilitetssystemer vil vi i fremtiden bevege oss på helt andre måter enn i dag. Trender peker på delingsmobilitet, autonome kjøretøy og «koplede mobilitetstjenester» som de viktigste utviklingsområdene.

Flere innbyggere i byer, samt økt andel eldre i befolkningen skaper økonomiske og bemanningsmessige utfordringer for helse- og velferdssektoren fram mot 2040. Byer og samfunn må ta i bruk og videreutvikle de mulighetene som ligger i velferdsteknologiske plattformer, i samspill med innbyggerne, helsetjenester, øvrig offentlig sektor, akademia og næringsliv for å skape bærekraftige løsninger i helsesektoren.

Smarte byer oppstår der kunnskap og kompetanse oppdateres og ivaretas. I smarte samfunn må gode ideer fanges og videreutvikles. Byer og samfunn må bruke sin kreativitet, utdanning og kompetanse til konkrete bærekraftige innovasjoner til det beste for alle innbyggere, klima og miljø. Fokus på bruk av intern kompetanse, samspill med FoU og kompetansemiljøer lokalt, i regionen og internasjonalt er avgjørende for å lykkes med smart by-arbeidet.

Produksjon og forbruk av vann krever store ressurser og kostnader for byer og samfunn. Mellom 15-70 prosent av produsert vann lekker årlig ut fra norske kommunale vannforsyningssystemer.

Økt bevissthet knyttet til vannforbruk, samt utnyttelse av ny teknologi for vannsystemer vil føre til reduserte driftskostnader for byer og samfunn og redusert bruk av ressurser og reduserte klimagassutslipp.

Byggesektoren står for om lag 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Energiforbruket øker samtidig med at klimagassutslippene må ned, og det stiller høye krav til effektivisering av byggesektoren.

Smarte bygg og hjem dreier seg om å kombinere gode tekniske system for optimal drift knyttet til lavt energiforbruk og optimalt inneklima, der driftssikkerhet settes i fokus. Videre er det avgjørende at bruker opplever et bygg som trygt og godt å være i og utøve de oppgaver og gjøremål som bygget er planlagt for.

Byer og samfunn må samarbeide med innbyggere og næringsliv for å skape gode forutsetninger for utvikling og vekst og det gode liv.

Smart Samhandling handler også om å utvikle nye plattformer for kommunikasjon og idéutvikling. Bruk av digitale løsninger og sosiale nettverk gir rom for økt samskaping og innvolvering.