Smarte målere for vann gir privatpersoner og kommuner oversikt og kontroll over vann infrastruktur. Automatisk måling og avregning er bare første trinnet.

Lekkasje i kommunale nett kan oppdagas raskt og kommuner kan unngå kostnadskrevende ulykker gjennom å få signaler om status på vann-nettet. Privatpersoner får lekkasjekontroll på for eksempel hytter hvor en lekkasje kan bli en dyr historie. Sensorer gir informasjon om vannkvalitet, spesifikt forbruk og status om vedlikeholdsbehov, noe som gir bedre planleggingsgrunnlag og bedre tilbud til innbyggerne. Et stort mulighetsrom åpner seg med nye produkter, timepriset vann og bedre ressursutnyttelse.

Redusert vannforbruk er like relevant å etterstrebe som redusert energiforbruk, da mange kommuner betaler store summer i energiforbruk for å pumpe vann og avløp.

Smart Vann