Hvordan jobber vi – og hva tilbyr vi?

Smart Innovation Norways avdeling for Smarte Byer & Samfunn jobber med bærekraftig samfunnsutvikling med kommuner, fylkeskommuner og bedrifter. Vi jobber tett med Smart City-nettverk i andre europeiske land for å skape samhandling og utvikling; en bedre verden for oss alle.


Smart Innovation Norway fasiliterer møteplasser og prosjekter for å fremme prestasjon og innovasjon. Vi fokuserer på delingskultur, og mener dette er en viktig suksessfaktor for å lykkes i utviklingen.

Vårt Smarte Byer & Samfunn-team drives av et sterkt engasjement og vilje til å bidra til et bærekraftig samfunn, utfordre gårsdagens teorier og få til det samarbeidet som kreves for å lykkes. Det skal vi gjøre med næringsnær forskning, operativ eksperimentering og utprøving og implementering av nye løsninger ute i samfunnet.

Målet er ikke alltid å finne på alle nye løsninger selv, men utnytte oppdatert kompetanse og ny teknologi på nye måter, og dele gode løsninger i et felles nettverk.

Ta kontakt hvis du ønsker mer inngående informasjon, del med andre eller kopier gjerne prosjektideer.

Prosess og gjennomføring

Når din organisasjon inngår samarbeidsavtale med oss er vi tett på i utviklingen av et Smart Byer & Samfunn-program og vi bidrar til å akselerere utvikling og innovasjonstakten i deres organisasjon. Vi er med både i forberedelse, oppstart og gjennomføring av programmet.

Forankringsarbeid: For å sikre en riktig forankring er det avgjørende at grunnleggende endringsledelsesprinsipper legges til grunn. Programmet utvikles og forankres i samarbeid med kommunen, næringsliv, akademia og innbyggere.

Rigge en innovativ organisasjon: I prosjektorganisasjonen legger vi vekt på økt samhandling mellom ulike sektorer og fag. Det er avgjørende at prosjektorganisasjonen involverer parter fra kommune, akademia, innbyggerorganisasjoner og næringsliv. Innovasjoner skapes når siloer brytes opp.

Strategiprosess: Strategiarbeid handler om å se nye muligheter, og å velge bort områder som ikke er relevante. Riktig prioriteringer virker, og strategiarbeidet skal lede fram til klare, eksplisitt uttrykte og entydig forståelige rettning på hva vi skal få til og hva vi ikke skal prioritere. Vi medvirker og gjennomfører strategiprosessen og utarbeidelse av strategidokument for Smart City- arbeidet. Strategiprosesser skal være utviklende, morsomme og kreative.

Trender og prioriteringer: Prosjektporteføljen etableres i samarbeid med kommune, næringsliv, akademia og innbyggere. Porteføljen kan bestå av prosjekter innenfor alle, eller noen, av Smart City prosjektområdene. Viktige kjennetegn for Smart City-prosjekt er at de (1) er bærekraftige, (2) innebærer samarbeid mellom flere samfunnsaktører og (3) tar i bruk ny teknologi på en innovativ måte.

Workshops og kompetansedeling: Våre workshops skal skape nye og konkrete prosjektideer. Gjennomføring bygges på design thinking og vi benytter nettverk for å skape samarbeid og inkludere den beste kompetansen til de skreddersydde workshopene. Workshopene skal resultere i arbeidsgrupper som jobber videre med å søke virkemidler og realisere innovasjonsprosjekter.

Program og prosjektledelse: Vi etablerer Smart By og Samfunnsprogram og leder arbeidet sammen med by og kommune. Det er de operative prosjektene som gir reell verdi for samfunnet. Derfor er vi med og bidrar til prosess og gjennomføring av prosjekter fra ide til virkelighet.

Rådgivning og søknadstøtte i virkemiddelapparatet: Utvikling og implementering av nye teknologier og løsninger kan være krevende. I Norge har vi en rekke organisasjoner og støtteordninger som bidrar med midler for gjennomføring i ulike faser i prosjekter. Smart Innovation Norway bidrar til at gode ideer kan komme nærmere realisering ved å hjelpe til i utarbeidelse av konsepter og søknader til virkemiddelapparatet.

Forskning: Smart Innovation Norway har deltatt i mer enn 25 forskningsprosjekter og har lang erfaring med internasjonale prosjekter, for eksempel gjennom EU Horizon2020. Forskningsprosjektene har fokus på blant annet fornybar energi, smarte nett, mobilitet og nye forretningsmodeller. Våre offentlige partnere inviteres in som partnere i aktuelle prosjekter.

Kurs, konferanse og møteplasser: Vi bidrar til økt kompetanse og nettverksbygging ved tilbud om kurs og konferanse og ved å invitere våre partnere på samlinger og møteplasser. Vi holder foredrag og deler våre erfaringer og viser gode eksempler på gjennomføring av Smart City- prosjekter. Flere av våre kurs og arrangement kan du lese om her.

Koble på næringslivet: Næringslivet utvikler produkter og tjenester som kommune og innbyggere har til gode. En tidlig involvering av næringsaktører muliggjør bedre og mer innovative løsninger. Kanskje de har en løsning som vi ikke har tenkt på?

Studietur: Vi er stadig på jakt etter nye ideer og organiserer studieturer både nasjonalt og internasjonalt.

Koble på startups: Kanskje en av våre startup-bedrifter har noe for din organisasjon?

Film og visualisering: Et bilde sier mer en tusen ord, pleier man å si. Derfor bruker vi vår Innovation Lab for å visualisere visjoner og mål med våre innovasjons- og forskningsprosjekter.