Smart Borg Havn: Prosjekter

1. Energipakke Borg Havn – Batteriretur (2017- )

Innovasjonen

Prosjektet utvikler en metode for å analysere energibehov, livssyklusanalyse og løpende effektivitetsrapport. Videre skal prosjektet etablere økonomisk avregning for energiforbruk fra lokalprodusert grønn energi og for utveksling av energi med omkringliggende energisystem.

I prosjektet lages et styringssystem for å oppnå fleksibilitet og effektutjevning, samt visuell presentasjon av energiforbrukere.

Gevinsten

Skaper trygge gode løsninger for pleietrengende innbyggere og sparer ressurser i kommunen. Reduserer klimagassutslipp. Utnytter og optimaliserer bruk av ulike energivektorer på Korbølgen 15B (AS Batteriretur). Skaper et attraktivt næringsområde som tiltrekker seg virksomheter som ønsker å være bærekraftige og delta i utviklingen av sirkulærøkonomi.

Samarbeidspartnere

Batteriretur, Smart Energi, Norgesnett, LCA.no, Østfoldforskning, Pixii, Agro Data, Smart Innovation Norway

Område

Energi, bygg

2. EU Horizon 2020 E-LAND (2018-2020)

Innovasjonen

EU Horizon 2020-forskningsprosjektet E-LAND dreier seg om å utvikle et styringssystem for energi som skal optimalisere produksjon, lagring og bruk av de ulike energivektorer knytte til strøm og varme.

Når nye teknologiske løsninger utvikles er det vesentlig å forstå behovene til aktører som skal benytte løsningen, samt å forstå andre faktorer som påvirker prosjektets lønnsomhet og suksess. Derfor definerer prosjektet også tydelige arbeidspakker knyttet til brukerundersøkelser og kartlegging av markedspotensialer, samt utvikling av forretningsmodeller for løsningen som utvikles.

Prosjektet gjennomføres med 12 partnere fra flere Europeiske land, samt 2 store energiselskaper som partnere fra India. Totalt har prosjektet en økonomisk ramme på 60 MNOK, der Borg Havn mottar om lag 6 MNOK over prosjektperioden på 3,5 år.

Gevinsten

  • Bidra til økt fokus på «Det Grønne Skiftet» i havner nasjonalt og internasjonalt.
  • Redusere eget CO2-fotavtrykk.
  • Bidra til en bredere forståelse for energisituasjonen på Borg Havn og Øra, gjennom å predikere energiproduksjon og energiforbruk. Løse felles utfordringer.
  • Produsere mer fornybar energi til eget bruk, og bidra til mer fornybart på området.
  • Se på muligheter for nye forretningsmodeller for utleie og drift av terminalområdet og bygninger.
  • Utvikle kompetanse knyttet til energioptimalisering i havner.

Samarbeidspartnere

Borg Havn, Smart Innovation Norway

Område

Energi, bygg, samhandling