Smart Energi Hvaler: Prosjekter

1. Smart Grid Hvaler (2014-2016)

Innovasjonen

Smart Grid Hvaler er Norges første smartgrid. Demonstrasjonsarenaen består av fem øyer på 86 km2 med 4.000 hytter, 2.700 boliger og noe næringseiendom. Hvaler er en fullskala demonstrasjonsarena for smartgrid. Det er i dag 6.700 moderne AMS (automatiske målere med kommunikasjon og infrastruktur).

Hvaler er ikke bare unikt når det gjelder flotte omgivelsene, det er også flere utfordringer knyttet til infrastrukturen. Å modernisere strømnettet på Hvaler vil derfor ikke bare kunne gi mye god kunnskap for hvordan framtidens strømnett skal se ut, men det vil også kunne ha stor effekt for alle som bor i kommunen.

Gevinsten

Smart Energi Hvaler har som målsetning å ha aktive og engasjerte forbrukere som deltar i ulike prosjekter og aktiviteter. Arenaen involverer alle eiendommer med AMS-målere for å sikre en mest mulig realistisk situasjon der noen deltar aktivt, og at man til enhver tid har både aktive og passive målgrupper.

Et modernisert strømnett kan være med på å redusere forbruket og bruke strømmen mer effektivt, og støtter opp om de målene kommunen har satt seg.

Samarbeidspartnere

Hvaler kommune, Smart Innovation Norway, Smart Energi/FEAS, Schneider Electric, EU H2020 EMPOWER

Område

Energi

2. Mikrogrid og mikromarked (2014-2017)

Innovasjonen

Norges og Nord-Europas første mikrogrid og mikromarked. Hvaler kommune, sammen med partnere, har etablert et avansert mikronett rundt miljøstasjonen på Sandbakken på Kirkøy på Hvaler. Sandbakken vil bli utstyrt med en elforsyning basert på sol og vind samt batterier for lagring av elektrisitet. I tillegg ønskes området utstyrt med anlegg for opprettholdelse av drift av området i «øymodus». Det vil si at anlegget skal periodevis være selvforsynt og isolert fra hovednettet. Dermed opprettes en selvbalanserende energicelle (SE). Dette styres ved hjelp ulike IKT-elementer, deriblant kraftelektronikk, hvorav en Intelligent Distribution Power Router (IDPR) utgjør det mest avanserte og unike elementet.

Både spenning, frekvens og til/frakopling vil bli håndtert forskriftsmessig. Ulike IDPR-er kan kommunisere med hverandre og synkroniseres slik at et distribusjonsnett kan bygges opp som en cellestruktur som gir økt fleksibilitet for å håndtere ikke-regulerbar, fornybar energi, samt bidra til å redusere laster i sentralforsyningen. En slik cellestruktur kan også gi opphav til lokal energi og fleksibilitetshandel og bedre utnyttelse av lokal produsert energi basert på fornybare kilder. Spesielt vil dette være viktig der hvor det finnes store innslag av vind, ikke-regulerbar vannkraft og solparker. Innføringen av IDPR utvider allerede det innovative mikronettet betydelig.

Sandbakken mikronett vil således utgjøre en prototype på unikt internasjonalt nivå. To års drift vil bidra til å berede grunnen for flere lignende utbygginger i Norge og andre steder i verden, ikke minst der hvor eksisterende infrastruktur for energiforsyning er fraværende.

Gevinsten

En selvbalanserende energicelle basert på den aktuelle mikronett-teknologien vil bidra med følgende:

  1. Optimalisering av forbruk basert på fornybar energi. Dette gir økt energieffektivisering på forbrukssiden. Selvforsyning er estimert til ca. 170 MWh/år. Det utgjør ca. 57% av forbruket.
  2. Reduksjon av laster i den sentrale forsyningen. Forbedret utnyttelse av dagens linjekapasitet. Både negative og positive laster opp til 115-130kW kan reguleres i tråd med nettselskapets behov.
  3. Økt mulighet for å regulere fornybare energikilder knyttet til distribusjonsnettet. Dette vil kunne økte investeringslysten i vind og solparker i nærområder.
  4. Betydelige fremtidig inntekter basert på lokal handel og salg av lastreduserende og spenningsforbedrende tiltak i ikke-urbane nett.

Samarbeidspartnere

Hvaler kommune, Smart Innovation Norway, Smart Energi/FEAS, Schneider Electric, EU H2020 EMPOWER

Område

Energi

3. Hvaler Solpark (2014-1015)

Innovasjonen

Vinner av prisen “Årets lokale klimatiltak 2015”. Hvaler Solpark hadde som mål å øke innbyggernes kunnskap om fornybar energi gjennom å øke kunnskapsnivået rundt solceller og senke terskelen for investering gjennom gode pakkeløsninger.

Prosjektet har hatt som mål å bli en utløsende faktor for satsningen på fornybar energi i Østfold og i Norge.

Gevinsten

Status per i dag er en solpark på over 100 private anlegg med en samlet effekt på over 300 kWp. Nye bestillinger kommer fortsatt inn. En titalls kommuner og fylkeskommuner har etter solsuksessen på Hvaler gått samme vei og laget liknende prosjekter med utrulling av solceller. Østfold fylkeskommune vedtok tilskuddsordning i fylkestinget i juni 2015 om Østfold som solfylke.

Prosjektets resultater har blitt og blir formidlet gjennom media (Aftenposten, DN, lokalaviser, NRK), Smart Energi Hvalers nettside, Fredrikstad Energis kanaler og Smart Innovation Norway sine kanaler. Smart Energi Hvaler utgir et magasin en gang i året hvor Hvaler Solpark er en del av innholdet. I tillegg har det vært avholdt flere foredrag og folkemøter om Hvaler Solpark i inn- og utland.

Samarbeidspartnere

Hvaler kommune, Smart Innovation Norway, Smart Energi/FEAS

Område

Energi, samhandling, bygg

4. Smart Vann Hvaler (2014- )

Innovasjonen

De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Vann bruker store mengder ressurser og energi som bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostnader. Derfor er det svært store muligheter innen bærekraftig samfunnsutvikling knyttet til Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester.

Hvaler kommune er den første kommunen i Norge som har rullet ut fullskala automatisk måling og avregning av vannforbruk. Akkurat som innen smarte energinett vil det være veldig gode muligheter til å bygge nye samfunnsnyttige produkter og tjenester i et smart vann-nett. Behov for sikkerhet og beredskap (brann-vann, kontaminasjon, kritiske hendelser).

Vi vasker bil, vanner planter inne og hagen ute, trekker ned i store mengder vann i toalettet, og vasker huset med fire ganger renset drikkevann, som er transportert i svært dyr infrastruktur med høy drift og vedlikeholdskostnad.

Gevinsten

Prosjektet skal bidra til redusert klimagassutslipp ved redusert energibruk, redusert vannforbruk, redusert lekkasje, varslinger og alarmer, vannkvalitet i sanntid, todelt vanninfrastruktur, økt bevissthet om vannforbruk hos innbyggerne og nye tjenester i et smart vann-nett. Prosjektet vil redusere kostnader for samfunn, kommune og innbyggere.

Innbyggere vil få reduserte offentlig avgifter knyttet til vann, samt redusert skader på eiendom ved lekkasjer som fører til lavere forsikringspremie.

Todelt vanninfrastruktur med regnvann reduserer forbruk av drikkevann og reduserer CO2-utslipp ved redusert transport av vann. Regnvann kan benyttes til toalett, vanning, vasking mm. Vi innfører begrepet kortreist vann. Bevissthet om vannforbruk er like viktig som for strømforbruk.

Samarbeidspartnere

Hvaler kommune, Smart Innovation Norway, Smart Energi/FEAS, Kamstrup, Energea, COWI, eSmart Systems

Område

Vann, energi, bygg