Smart Molde: Prosjekter

1. Smart mobilitet

Prosjektleder: Anita Gjørven, samferdselsrådgiver i Molde kommune

Hva går prosjektet ut på? Innovasjonen.

Smart mobilitet-prosjektet er ett av seks prosjekter i vårt Smart Molde-program. Enkelt sagt handler smart mobilitet om sømløse reiseopplevelser. Prosjektet tar utgangspunkt i området rundt Træffhuset og nye Idrettens hus.

Vi har kun det arealet som ligger der i dag, som er svært begrenset. Det er dermed ikke noe reelt alternativ med flere parkeringsplasser for bil enn det som er prosjektert, og vi må da se på andre alternativ.

Prosjektet vil derfor se på hvordan man samhandler i det aktuelle området og hvordan en kan få folk til å tenke annerledes når man gjør valg. Det er et mål at prosjektet fører til at flere velger andre alternativ enn bilen og at vi samtidig får en tryggere trafikksituasjon og bedre bymiljø.

Teknologi og digitale hjelpemidler er en del av Smart mobilitet-prosjektet, men det kanskje aller viktigste er hvordan man jobber sammen på tvers av organisasjoner og sammen med innbyggerne. Forslag til tiltak kan være ny gang- og sykkelsti, sykkelparkering, bedre skilting og veivisning, en digital plattform som samler og gir oversikt over hva som skjer når og hvor, legge til rette for samkjøring, bedre utnyttelse av naturomgivelser og økt fokus på de sosiale og helsemessige gevinstene av å la bilen stå. Det er mange tradisjonelle tiltak som er sårt tiltrengt i området. Samtidig vil vi gjerne få nye ideer og løsninger på bordet. Derfor inviteres innbyggerne til å delta i prosessen.

Hvorfor satser vi på Smart mobilitet? Gevinsten.

Bakgrunnen for satsingen på et eget Smart mobilitet-prosjekt, er dagens trafikksituasjon og køutfordringer i byen, spesielt i området rundt Idrettens hus. Derfor er første del av prosjektet dedikert til å finne løsninger nettopp her, slik at området kan bli et tryggere og mer miljøvennlig sted å ferdes, med bedre trafikkflyt og mindre kødannelse, når det nye idrettsanlegget står klart høsten 2020.

Mange ulike grupper mennesker vil bruke anleggene hver dag. I henhold til nasjonale bærekraftsmål skal det legges til rette for at flere kan gå, sykle og/eller reise kollektivt. Gjennom dette prosjektet vil Molde kommune gjøre konkrete tiltak i tråd med bærekraftsmålene.

Dagens trafikkutfordringer rammer både folk som kommer langveisfra og de som bor rett i nærheten. Det økende engasjementet rundt mobilitet blant befolkningen, som blant annet uttrykkes gjennom leserinnlegg i lokalavisa, maler et tydelig bilde av at behovet for nye, smarte løsninger er stort.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Prosjektet er helt i startfasen og et vellykket resultat krever en god prosess der alle parter er involverte og blir hørt. Medvirkning er sentralt i planleggingen.

Hvem er med i prosjektet? Samarbeidspartnere.

Molde kommune v/Anita Gjørven som prosjektleder.

Idrettslag, utøvere, foresatte, næringsliv, beboere i området, akademia/Høgskolen i Molde og offentlige aktører ønskes alle å delta i planleggingen.

Gjennomførte aktiviteter

Ingen foreløpig.

Planen fremover

Første åpne workshop om prosjektet arrangeres som webinar grunnet coronapandemien. Dato kommer.

Relevante artikler og dokumenter

Område

Mobilitet

2. Smart vann

Prosjekteier: Bjarte Koppen, daglig leder for Molde Vann og Avløp KF

Hva går prosjektet ut på? Innovasjonen.

Smart vann innebærer at innbyggerne kun skal betale for det vannet de bruker. Prosjektet er en av seks prosjekter i Smart Molde. Med smarte vannmålere får vi et system hvor kundene betaler for vann etter forbruk, på sikt vil også kundene velge sine vannprodukter. Vi vil også kunne finne vannlekkasjer lettere og i sanntid. Det er i dag manuelle prosesser på måling og avregning av mekaniske vannmålere og saksbehandling av manglende avlesninger og reklamasjoner. Digitale vannmålere muliggjør nye tjenester som blant annet varsling i sanntid av lekkasjer inne i bolig og på ledningen inn til boligen, varsling av unormalt høyt vann-forbruk, varsling om at vannet er i ferd med å fryse med mer.

Hvorfor satser vi på Smart Vann? Gevinsten.

Bakgrunnen for at kommunen ønsker smarte vannmålere handler først og fremst om å øke vannbevisstheten i samfunnet. I Norge sløser vi massivt med verdens viktigste naturressurs. I gjennomsnitt i Norge forsvinner over én tredjedel vann ut i grunnen hvert år, enten på grunn av lekkasjer i hjemmet eller i de kommunale rørsystemene.

Ved hjelp av digitale vannmålere kan lekkasjene oppdages raskere og vi kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å begrense sløsingen med vann.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

De digitale målerne har mange ulike sensorer som registrerer forskjellige typer data. De kan blant annet måle forbruk, oppdage lekkasjer i hjemmet (internt) og i det lokale vannettet inn mot boligen(eksternt).

Med den nye teknologien kan kommunen overvåke det kommunale vannettet i sanntid, registrere hvor det er en feil eller lekkasje og reparere det raskest mulig.

I tillegg vil boligeiere selv kunne følge med på vannforbruket sitt og få varslinger dersom det oppdages feil eller lekkasjer, via en digital plattform. I henhold til GDPR-regelverket har ikke kommunen lov til å følge med på innbyggernes private vannforbruk. Det betyr at det må legges til rette for en interaksjonsplattform mellom kunde og kommune hvor feilmeldinger og varslinger om eksterne lekkasjer kan kommuniseres og håndteres på en best mulig måte.

Derfor ønsker kommunen at flest mulig deltar i planleggingsprosessen og vil invitere til åpen workshop om prosjektet, hvor innbyggere og andre kan komme med sine innspill og ideer.

Hvem er med i prosjektet? Samarbeidspartnere.

Molde Vann og Avløp KF v/ daglig leder Bjarte Koppen er prosjekteier. Foreløpig er ikke prosjektleder utnevnt.

Aktører som inviteres med i prosessen er: Innbyggerne, næringslivet, barnehagene, akademia/forskning og offentlige instanser.

Gjennomførte aktiviteter

  • Intensjonsavtale med Istad nett på bruk av dataoverføringsnette til smarte strømmålere for overføring av vannmålerdata.
  • Tilbudsforespørsel på ekstern prosjektledelse er utsendt.

Planen fremover

Åpen workshop for alle som ønsker å bidra med innspill og ideer i løpet av vår/sommer 2020.

Relevante artikler og dokumenter

Område

Vann, energi

3. Smart samhandling

Mer informasjon om prosjektet kommer.

Område

Samhandling

4. Lillekollen barnehage

Prosjektleder: Øystein Vassgård, Molde kommune

Hva går prosjektet ut på? Innovasjonen.

Utgangspunktet for Smart Lillekollen-prosjektet er at Molde kommune planlegger å bygge en splitter ny Lillekollen barnehage i det samme naturskjønne området som den gamle barnehagen, rett utenfor sentrum i Molde. De to nordligste byggene skal rives og erstattes av et nytt bygg, mens den gamle herregårdsbygningen Bjørsito skal bevares og renoveres. Den nye barnehagen skal gi plass til 120-150 barn.

Lillekollen barnehage ble sommeren 2019 vedtatt som en del av Smart Molde-satsingen, med følgende overordnede målsetting: «Lillekollen skal være et lite testområde for bærekraftig boligområde med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.» (Smart Innovation Norway)

Hvorfor satser vi på Smart Lillekollen? Gevinsten.

Da Molde kommune vedtok å satse på «Smart Molde», var det naturlig å se på muligheten til å utvikle Lillekollen barnehage til å bli noe mer, noe smartere, enn bare en ny og moderne barnehage. Det skal bli et sted hvor folk møtes.

Inkludering, åpenhet, bærekraft og miljøhensyn danner grunnlaget i planleggingen av den nye barnehagen. Kommunen ser på muligheten for å bygge et læringsmiljø og en møteplass som er åpen for alle. Når barnehagen stenger klokka 17, kan det være andre grupper i samfunnet som kan ha bruk for miljøet og rommene. For eksempel til arbeidstrening eller språkpraksis.

I tillegg skal selve bygget være smart. Flere innovative og konkrete tiltak vurderes i og rundt bygningen, deriblant solceller på taket, energisparing, elbillading, bedre tilrettelegging for sykkel, samt økologisk uteareal med kjøkkenhage.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Den viktigste ingrediensen i planleggingen av prosjektet er medvirkning. Kommunen ønsker deltakelse fra flest mulige aktører – og at hele samfunnet representeres. Derfor har det allerede blitt gjennomført to workshops, én for ansatte og foresatte i barnehagen og én åpen workshop for hele byen (innbyggere, næringsliv, akademia, offentlige aktører). Parallelt har det også blitt gjennomført interne workshops både i barnehagen og i Molde Eiendom KF.

Sentralt i planleggingen er også FNs bærekraftsmål og miljøhensyn, samt kunnskap og kompetanse om digital velferdsteknologi. Det er et mål at barna skal lære seg til å bli glad i naturen og lære seg til å bli inkluderende.

Hvem er med i prosjektet? Samarbeidspartnere.

Molde kommune er prosjekteier og bestiller prosjektet av Molde Eiendom KF som byggherre.

Aktører som har deltatt i workshops er: Naturvernforbundet, næringslivet, barnehagene, foresatte, naboer, frivillighet, kultur, akademia/forskning.

Gjennomførte aktiviteter

24. oktober 2019 ble første workshop for ansatte og foresatte gjennomført, med problemstillingen «Hvordan kan Lillekollen barnehage bidra til å skape en god barndom?». For å svare på dette, stilte vi følgende spørsmål: Hvilke behov har de foresatte og ansatte i barnehagen? Hvordan kan barnehagens område blir brukt på en smart måte?

4. desember 2019 ble rådhussalen fylt med ivrige innbyggere, næringsliv og interesserte under åpen workshop. Alle innspill og ideer blir tatt med videre i utviklingen av barnehagen.

Planen fremover

Når alle innspill og ideer fra workshopene er bearbeidet, er neste steg å lage et konkurransegrunnlag som skal sendes ut til mulige tilbydere og byggentreprenører.

Barnehagen er planlagt bygget i perioden 2021-2022. Underveis i de ulike fasene vil prosjektgruppa ta inn flere innspill.

Relevante artikler og dokumenter

Område

Energi, bygg, helse

5. Smart hjelpemiddelforvaltning

Mer informasjon om prosjektet kommer.

Område

Helse, bygg, samhandling

6. Digital tvilling

Prosjektleder: Fred Gjørtz, daglig leder for ROR-IKT

Hva går prosjektet ut på? Innovasjonen.

En digital tvilling er en 3D-modell av byen, og baserer seg på data innsamlet om byen fra kommunen selv, Google Maps og SSB. Den digitale tvillingen skal gjøre det mulig å visualisere konsekvensene ved planlagte endringer, skape kunnskap fra simulering og modellering og bruke tilgjengelig data på nye måter.

Digital tvilling-prosjektet er ett av seks prosjekter i programmet Smart Molde, som gjennomføres i samarbeid med Smart Innovation Norway.

Hvorfor satser vi på Digital tvilling? Gevinsten.

Molde kommune har mye data tilgjengelig, men disse er ikke nødvendigvis åpnet opp og brukt på tvers av siloer. Hensikten er å bryte ned siloene med data og samle dem i den digitale tvillingen, slik at politikerne kan se simuleringer og konsekvenser av valg de gjør relatert til byutvikling og byggverk. Modellen skal også hjelpe regionen med å forbedre sin bærekraftsprofil opp imot FNs indikatorer for bærekraftsmål.

Det er selskapet AugmentCity som leverer simuleringsverktøyet. Et enkelt eksempel på bruk den digitale tvillingen kan være å se på trafikkflyten inn og ut av Molde i rushtiden ved å simulere hva som skjer med trafikken dersom åpningstidene til barnehagene og/eller skolefritidsordningen forlenges.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

For å sikre en best mulig prosess og resultat, vil kommunen invitere til åpen workshop om prosjektet i juni 2020, hvor både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlige ansatte er velkommen og oppfordres til å delta.

Det er også et mål å bruke prosjektet til å opprette en bærekraftsprofil for Molde og se hvordan kommunen ligger an opp mot FNs 17 bærekraftsmål.

Hvem er med i prosjektet? Samarbeidspartnere.

AugmentCity leverer simuleringsverktøyet/den digitale tvillingen.

Flere inviteres til å delta prosessen: Innbyggere, akademia, frivillighet, idrettslag, næringsliv og offentlige instanser.

Gjennomførte aktiviteter

Prosjektet startet formelt opp 14. november 2019 og kontrakten for simuleringsverktøyet med AugmentCity ble signert 4. desember 2019. Datainnsamling for å utarbeide bærekraftsprofilen er gjennomført og verifisering av disse dataene av FN er underveis.

Planen fremover

  • April 2020: Prototypen skal være klar
  • Sommeren 2020: Åpen workshop for hele Molde
  • Dato kommer: Hackathon i samarbeid med Høgskolen i Molde for å simulere plassering av studenthus i Molde, hvor man vil se på ulike scenarier.
  • Desember 2020: Systemet leveres
  • 2021: Digital tvilling av Molde går over i drift

Relevante artikler og dokumenter

Ingen foreløpig.

Område

Digitalisering, mobilitet