Smart Moss Havn: Prosjekter

1. Smart Moss Havn Dashboard (2017-2020)

Innovasjonen

I Smart Moss Havn-programmet skal vi etablere en AI-plattform/dashboard som mottar og sender (API) data og informasjon i sanntid eller periodevis, og som muliggjør smartere drift av Moss Havn gjennom visualisering, automatisering, maskinlæring og sanntidsanalyser.

Første delprosjekt er “Smart mobilitetsstyring til og fra Moss Havn” gjennom innsamling og analyse av data for å vise sanntidsinformasjon, predikere og planlegge transport.

Transportørene betaler 17 kr/min ved å stå i kø, dette gir unødvendig klimagassutslipp og påvirker øvrig transport gjennom Moss Sentrum. Spørsmål som skal besvares er: Når er det best å kjøre til og fra Moss Havn (for å unngå kø)?

Gevinsten

Miljø, kostnader for kundene i Moss Havn, kø-problematikk.

Samarbeidspartnere

Moss Havn, Smart Innovation Norway, Moss kommune, Høgskolen i Østfold, kundene i Moss Havn

Område

Mobilitet, samhandling

2. Sjødronehavn (2017-2020)

Innovasjonen

Hovedprosjektet er autonom sjødrone. ASKO er en sentral prosjektdeltaker som har jobbet med å finne en løsning på alternativ transport på tvers av Oslofjorden – en helelektrisk transportkjede mellom lager rundt Oslofjorden. Dette delprosjektet tar for seg havneløsningen i Moss havn.

Formålet er derfor å planlegge og tilrettelegge havn for sjødrone-prosjektet. De deltagende havner og terminaleiere vil samarbeide om å definere hvordan kaier skal utformes, hvilken infrastruktur det er behov for og hvilke tjenester som skal leveres for sjødroner. Sjødronene trenger fortøyning, lasting og lossing, lading av batterier og eventuell tilgang til hydrogen for brenselceller. Prosjektet er i mulighetsfase.

Gevinsten

Klima og miljø, teknologiutvikling, innovasjon, næringsutvikling.

Samarbeidspartnere

Moss Havn, Asko Norge, NOAH, Universitetet i Sørøst-Norge, Aalborg Universitet, Chalmers tekniska høgskola – kompetanse inn i prosjektet (NÖKS 3), Smart Innovation Norway

Område

Mobilitet, samahandling

3. Grønn terminal og mobilitet i Moss Havn (2017-2020)

Innovasjonen

Gjennom Smart Moss Havn jobber vi med grønne transporter på havneterminalen. Det er kjøpt inn elbiler, el-lastesykler og elsykler for daglig drift av havnen.

Nå er også en biogassdrevet lastebil på plass. Moss Havn er første havn i Norge hvor alle bilene er fossilfrie. 5 av 6 ansatte som kjører over én mil til jobb, kjører elbil. Noen sykler og noen tar fergen. Moss Havn har også testet ut en elektrisk hjullaster og kundene i havnen jobber med å bytte til elektriske trucker.

Gevinsten

Redusert utslipp fra fossile biler, maskiner og lastebiler. Bilene kjøres flere timer per dag med en total årlig distanse på 7000 kilometer. Det tilsvarer 1100 kilo CO2-ekv. per år. Syklene vil redusere bruk av dieselbil fra 7000 kilometer til 3500 kilometer per år. Dette tilsvarer 500 kilo CO2-ekv. per år.

Samarbeidspartnere

Moss Havn, Smart Innovation Norway, Collicare

Område

Mobilitet, energi

4. Smart intern logistikk (2017-2020)

Innovasjonen

Prosjektet ledes av Universitetet i Sørøst-Norge og omhandler flere studentprosjekter knyttet til havnelogistikk. Det er levert bacheloroppgaver i 2018 for å kartlegge og analysere fremtidens godsstrukturer for planlegging og tilrettelegging for investeringer og satsingsområdet innen infrastruktur, systemer og teknologi.

Delmål:

  • Optimalisere dry-port
  • Optimalisere wet-droneport

Mulig videreføring av prosjektet:

  • Grace-periode – varighet og beløp – analyse
  • Felles håndtering av tom container

Gevinsten

Reduserte kostnader for Moss Havn, kunder og speditører ved mer effektiv drift og logistikk.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Sørøst-Norge, Moss Havn, Smart Innovation Norway

Område

Energi, mobilitet