Våre NCE-prosjekter 2018

Vi tilbyr fire tidlig fase innovasjonsprosjekter/forstudier. Disse går ut på evaluering og analyse av potensialet i et fremtidig FoU-prosjekt. Formålet er å styrke beslutningsprosessen ved objektivt og rasjonelt å avdekke styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer, samt kartlegging av hvilke ressurser som er nødvendige for gjennomføringen av FoU-prosjektet. I tillegg tilbyr vi tre opplæringsprosjekter.

.

Innovasjonsprosjekter/forstudier

Alle våre NCE-partnere vil bli invitert til ulike samlinger/workshops. Vi identifiserer hvilke klyngepartnere som bør inviteres til de ulike forstudiene, men det er åpent for samtlige NCE-bedriftspartnere. Samlingene blir gjennomført hos Smart Innovation Norway i Halden eller hos våre partnerbedrifter. Vi inviterer både bedrifter, akademia og kommuner samt havner der det er mest relavant.

Alle NCE partnere som deltar vil registrere egeninnsats/timer (eget skjema) for deltakelse på hver enkelt samling/workshop.

Vi tilbyr følgende forstudier:

.

1. Digitalisering

Det første innovasjonsprosjektet har som formål å involvere NCE-partnere for å skape innsikt og forståelse av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi (digitalisering), samt dele kunnskap/erfaringer og diskutere mulige ideer for fremtidige hovedprosjekter.

.

2. Smarte Byer & Samfunn

Formålet med det andre innovasjonsprosjektet er å engasjere NCE-partnere (SMB-er, kommuner og akademia), dele kunnskap og diskutere ideer rundt hvordan byer og samfunn kan utvikle nye tjenester og produkter ved bruk av ny teknologi innenfor belysning/energi, mobilitet, vann, bygg, etc.

.

3. Smart Energi

Det tredje innovasjonsprosjektet har som formål å involvere NCE-partnere innenfor energi og teknologi (IT) for å skape innsikt og forståelse av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi (digitalisering), samt dele kunnskap/erfaringer og diskutere mulige ideer for fremtidige hovedprosjekter.

.

4. Prestasjons- og innovasjonskultur

Formålet med det fjerde innovasjonsprosjektet er å bygge en lærende prestasjonskultur i egen virksomhet. NCE-klyngens partnere har solid kunnskap og kompetanse innen teknologi, forretningsmodeller og metodikk. Dette er viktig, men riktig tankesett, atferd og kultur vil kunne være avgjørende for å lykkes med å skape gode resultater og konkurransemessige gevinster.

For året 2018, kjører Smart Innovation Norway totalt sju NCE-prosjekter. Målet er å engasjere våre klyngepartnere i disse – og vise hvordan de er relevante og skaper verdi for deres virksomhet.
Opplæringstilbud/prosjekter

Den digitale utviklingen skjer i et volum, omfang og tempo som ingen er i stand til å ha full oversikt over. Nye teknologier og løsninger skaper store omveltninger i både samfunn og næringsliv, og i noen tilfeller, fullstendig kollaps av hele industrier og bransjer. Über, AriBnB og Spotify er alle basert på ny teknologi, og kan illustrere hva som er i vente de nærmeste årene: Radikalt nye måter å løse eksisterende behov på, samtidig som det vil genereres nye forretningsmodeller vi tidligere ikke har sett.

Det har lenge vært slik at bedrifter og organisasjoner har lagt ned betydelige ressurser i å forbedre, effektivisere og optimalisere egen drift, men for fremtidens virksomheter vil ikke dette være tilstrekkelig. Fremover vil det blant annet kreves kompetanse innen anvendelse av Big Data Analytics for å skape verdifull innsikt til støtte for egen forretningsutvikling.

Vi tilbyr følgende opplæringsprosjekter:

.

1. Big Data Analytics og maskinlæring for SMB-er og kommuner

Kurs i Big Data Analytics er et modulbasert opplæringsløp bestående av tre hoveddeler, som belyser hvordan ny teknologi kan anvendes for å skape innsikt, verdi og konkurransemessige fortrinn i egen virksomhet. Hver modul retter seg inn mot ulike målgrupper i virksomheten.

.

2. Hvordan kan prestasjons- og innovasjonskultur utgjøre en forskjell for SMB-er som ønsker å vokse gjennom bruk av ny teknologi, forretningsmodeller og bærekraft?

Opplæringen fokuserer på digital endringsledelse, menneskelig adferd og kultur for å utfordre, endre og prestere. Omstilling og endring basert på digitalisering er krevende. Å etablere kunnskap om hvordan SMB-er og kommuner i klyngen skal ta utfordringen med digitalisering samtidig som det skal bygges prestasjons- og innovasjonskultur er hovedfokus i opplæringen.

.

3. Forretningsutvikling/modellering

Formålet med å gjennomføre kurs/opplæring i forretningsutvikling og forretningsmodellering er å sikre at våre NCE-partnere har en nødvendig bærekraftig forretningsmodell.

Hvorfor delta?

Målsettingen med forstudiene er å dele erfaringer og generere gode ideer som skal resultere i noen hovedprosjekter. NCE Smart Energy Markets vil bidra med hjelp til å finne offentlig/privat finansiering av disse hovedprosjektene gjennom blant annet søknader til virkemiddelapparatet.

Det vil også være en svært viktig kobling av ideer produsert i forstudiene og Smart Innovation Norways satsing/calls inn mot nye EU Horizon 2020-prosjekter. I tillegg har Smart Innovation Norway mer enn 70 relevante prosjekter i norske kommuner og havner som kan være en testarena for nye ideer/tjenester/produkter produsert i forstudiene.

Ideer som kommer ut av forstudiene skal bidra til økt kunnskap/kompetanse både i forhold til fag, konsepter og metodikk, og dette skal i sin helhet være klyngepartnernes felleseie.

.

Har du spørsmål?

Alle prosjektene blir organisert med en delprosjektleder, men det er leder for NCE Smart Energy Markets, Jon-Vidar Knold, som er overordnet ansvarlig for samtlige delprosjekter. Han kan kan kontaktes på telefon +47 478 09 027 eller e-post jon-vidar.knold@smartinnovationnorway.com.

.

Video : Prosjektleder Jon-Vidar Knold snakker om de nye NCE-prosjektene